top of page

การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

#การให้คำปรึกษา #ผู้ใต้บังคับบัญชา #หัวหน้างาน


การให้คำปรึกษา

กระบวนการที่ช่วยเหลือบุคคลโดยมีการพบปะเป็นการส่วนตัวระหว่าง

ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ขอคำปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ขอคำปรึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง

รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น ช่วยให้เขาตัดสินใจแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสมวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษา

1) การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่ไม่ดีให้ดีขึ้นโดยมีเหตุผล

2) การเพิ่มความเข้าใจในตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม

3) ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) สามารถนำความคิดหรือแนวทางที่ได้ตัดสินใจไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมหลักการให้คำปรึกษา

1) ผู้ขอคำปรึกษาต้องมาด้วยความเต็มใจมิใช่บังคับ

2) ทำให้ผู้ขอรับคำปรึกษารู้จักตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

3) ผู้ให้คำปรึกษาต้องได้รับการฝึกฝนและผ่านการอบรม

4) ผู้ให้คำปรึกษาไม่ควรตัดสินใจแทนผู้ขอคำปรึกษา

5) ผู้ให้คำปรึกษาต้องระลึกถึงภูมิหลังของผู้ขอคำปรึกษากระบวนการการให้คำปรึกษา

1) การกำหนดเป้าหมายของการให้คำปรึกษา

2) การรวบรวมข้อมูลผู้ขอคำปรึกษา

3) การวินิจฉัยปัญหาและคาดคะเนพฤติกรรม

4) การให้คำปรึกษา

5) การติดตามประเมินผลประโยชน์การให้คำปรึกษา

1) ช่วยให้บุคคลสามารถเข้าใจปัญหาและตัดสินใจในการแก้ปัญหาของเขา

2) ทำให้เกิดผลลัพธ์ในการตัดสินใจ

3) ทำให้บุคคลมีการพัฒนาการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง

4) ผู้ขอความช่วยเหลือสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page