top of page

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

"การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ" คือ การความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งบทบาทที่ทำให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ประสบความสำเร็จให้มีการวางแผน ควบคู่กับการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีทีมงานมีความสามารถและมีความพร้อม หัวหน้างานยุคใหม่ จึงต้องการให้ความสำคัญในการหาวิธีในการพัฒนาความสามารถของบุคคลการพัฒนาด้าน leader จะสร้างความเชื่อมั่น และศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือทีมที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จร่วมกัน


ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีความสามารถในการบริหาร 4 เรื่อง

ผู้บริหารที่มีคุณภาพต้องมีความสามารถในการบริหาร 4 เรื่อง

 1. บริหารงาน

 2. บริหารคน

 3. บริหารร่างกาย

 4. บริหารจิตใจ


องค์ประกอบการดำเนินชีวิตของผู้บริหารที่มีคุณภาพ

 1. งาน (job)

 2. ครอบครัว (family)

 3. สังคม (social)

 4. ตนเอง (self)


ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้นำ


ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาภาวะผู้นำ

 • ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดสภาวะผู้นำ

 • ไม่รู้ว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง

 • ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้

 • ไม่รู้ว่าจะชนะใจหัวหน้าหรือลูกน้องได้อย่างไร

 • การขาดความมั่นใจในตนเอง

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์


1. ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการลำดับต่ำสุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต ได้แก่ ความต้องการเพื่อตอบสนองความหิว ความกระหาย ความต้องการเพื่อความอยู่รอดของชีวิต เรียกง่าย ๆ ก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย รวมถึงสิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตสะดวกสบาย นั่นเอง


2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความต้องการทางร่างกาย ได้รับการตอบสนองจน เป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการขั้นนี้ถึงจะเกิดขึ้น ได้แก่ ความต้องการ ความปลอดภัย มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสีย และภัยอันตราย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านปลอดภัย การมีงานที่มั่นคง การมีเงินเก็บออม ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพ และความเป็นอยู่ ระบบรับประกัน-ช่วยเหลือ ในกรณีของอุบัติเหตุ/ความเจ็บป่วย


3. ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก ความสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความต้องการเป็นเจ้าของและมีเจ้าของ ความรักในรูปแบบต่างกัน เช่น ความรักระหว่าง คู่รัก พ่อ แม่ ลูก เพื่อน สามี ภรรยา ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม


4. ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการความรักและการยอมรับได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เด่นขึ้น มีความภูมิใจ และสร้างความนับถือตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จของงานที่ทำ ความรู้สึกมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ ความต้องการเหล่านี้ เช่น ยศ ตำแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ ฯลฯ


5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-actualization) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ และความต้องการนี้ ยากต่อการบอกได้ว่า คืออะไร เราเพียงสามารถกล่าวได้ว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน เป็นความต้องการที่มนุษย์ ต้องการจะเป็น ต้องการที่จะได้รับผลสำเร็จในเป้าหมายชีวิตของตนเอง และต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต


การนำวงจร PDCA ไปใช้อย่างสัมฤทธิผล

การนำวงจร PDCA ไปใช้อย่างสัมฤทธิผล

 • Plan : ผู้บริหารกำหนดแผนงาน ร่วมกับพนักงานทุกระดับ

 • Do : พนักงานนำไปปฏิบัติ ตามแผนงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน

 • Check : ตรวจสอบเพื่อค้นหาปัญหาข้างเคียง และวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด

 • Act : กำหนดวิธีแก้ไขเป็นมาตรฐาน เพื่อให้พนักงานนำไปปฏิบัติได้สะดวก


จาก “เจ้านาย” สู่การเป็น “โค้ช”หลักพื้นฐานของโค้ช


หลักพื้นฐานของโค้ช

 • การกำหนดความเชื่อที่ดี (Mind Set)

 • การสร้างความรู้สึกร่วม (Rapport)

 • การเป็นผู้ฟังที่ดี (Listen)

 • การใช้คำถามทรงพลัง (Question)


Power Question คำถามที่ทรงพลัง

 • เป็นคำถามกระตุ้น ความคิด

 • เป็นคำถามแบบเปิด

 • การตั้งใจฟัง

 • เปิดโอกาสรับฟัง

 • รอคอยการรับฟังอย่างจริงจัง เช่น คุณคิดว่าคุณมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร


หลักการ Coaching


 • วิธีการ

ฟัง และใช้คำถามให้ตระหนักด้วยศักยภาพของพนักงานเอง


 • การปฏิบัติ

หลังพูดคุยจนเกิดการคิดพนักงาน จะลงมือปฏิบัติเองโดยโค้ชจะคอยสร้างแรงใจ


 • ความรู้

ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องที่พูดคุยแต่ต้องรู้ว่าควรถามอย่างไร ให้พนักงานตระหนักเองได้


 • ผลลัพธ์

การฟัง และถามให้คิด ช่วยให้พนักงานรู้จักคิด กล้าตัดสินใจ เพิ่มความมั่นใจในการทำงานดู 243 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page