การบริหารแรงงานสัมพันธ์สไตล์ญี่ปุ่น

#การบริหารแรงงาน #การบริหารงานแบบญี่ปุ่น #การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศญี่ปุ่น


การสร้างแรงงานสัมพันธ์แบบสมานฉันท์

1) นโยบายชัดเจน

2) การติดต่อสื่อสารต้องดี

3) เข้าใจบทบาทหน้าที่

4) กิจกรรมของกันและกัน

5) ติดต่อสื่อสารสมาชิกสหภาพอย่างทั่วถึง

6) เพิ่มศักยภาพในการเจรจาต่อรองด้วยเหตุและผลที่สมดุลกำหนดนโยบายที่ชัดเจน

นโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติจะสร้างให้เกิดแรงงานสัมพันธ์แบบญี่ปุ่น

ให้มีสมานฉันท์ระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานและการสื่อสารแบบญี่ปุ่นไปยัง

ทุกคนในบริษัทว่าเราจะเชื่อมั่นเชื่อถือซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุ

เป้าหมายทางเดียวกัน


การติดต่อสื่อสารต้องดี

ต้องมีการพูดคุยกันอย่างทั่วถึงและเปิดเผยเป็นสิ่งสําคัญในการสร้าง

ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ แบบญี่ปุ่น

การสื่อสารแบบเป็นทางการ

ยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันเพิ่มโอกาสใน

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเดียวกันพูดคุยกันให้มากขึ้น

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

ร่วมมือกันในการทํากิจกรรมต่างๆเพิ่มโอกาสในการพูดคุยกัน

ให้มากขึ้นเข้าใจบทบาทหน้าที่

ทําความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกันให้ดี ตามแนวคิดสมัยใหม่แบบการบริหารแบบญี่ปุ่น

บริษัท (ผู้บริหาร)

1) พยายามให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

2) บริหารจัดการงานบุคคลเลื่อนตําแหน่งอื่นๆ เพื่อความเหมาะสม

3) ให้การอบรม สร้างสถานที่ทํางานให้ปลอดภัย

สหภาพ

1) พยายามทํากิจกรรมต่างๆเพื่อรักษามาตรการของสมาชิกหรือ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

2) ปรับปรุงสภาพการจ้างงานให้ดีขึ้นเช่น สวัสดิการ ค่าจ้างโดย

ผ่านการเจรจาต่อรองอย่างสมเหตุสมผลติดต่อสื่อสารสมาชิกสหภาพ

เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานด้วยกันเองและการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์

พนักงาน

ต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันตลอดเวลาเพื่อสร้าง

ความเชื่อถือให้เกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก

บริษัท

สนับสนุนสถานที่ในการทํากิจกรรม เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้นเพิ่มศักยภาพในการเจรจาต่อรอง

เป้าหมายคือเพื่อให้การเจรจาตกลงเป็นไปอย่างราบรื่น การยื่นข้อเรียก

ร้องก็ต้องอิงอยู่บนพื้นฐานที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผล

ทําอย่างไร จึงเรียกว่า เป็นการยื่นข้อเรียกร้องอย่างสมเหตุสมผล

และเป็นไปได้

1) กําหนดเหตุผลในการยื่นข้อเรียกร้องนั้นให้ชัดเจน

2) มีข้อมูลเพียงพอมีการนําเสนอข้อมูลอ้างอิง
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved