การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001: 2015

อัพเดตเมื่อ: 15 ต.ค. 2020

#การตรวจติดตามภายใน iso 9001:2015

การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

คำจำกัดความของการตรวจติดตาม “Audit”

“กระบวนการที่เป็นระบบ ดำเนินไปอย่างอิสระ และจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรวบรวม

หลักฐานการตรวจประเมินที่เป็นรูปธรรมและประเมินไปตามหลักฐานที่นำมาอ้างอิงเพื่อตัดสินว่าได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว”


5 ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจติดตาม

1. มอบหมายผู้ตรวจติดตาม

2. รวบรวมข้อมูล

3. ทบทวนเอกสาร

4. เตรียมใบรายการตรวจติดตาม

5. เตรียมตารางการตรวจติดตาม


กำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม

1. ทีมผู้ตรวจต้อง มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น ผ่านการฝึกอบรมการตรวจประเมิน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจ ต้องไม่ตรวจงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และมีความยุติธรรม

3. ทีมผู้ตรวจ ต้องมีความรู้เฉพาะทาง เช่น รู้ในเรื่องที่จะตรวจพอสมควร
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved