การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

ได้ถูกประกาศใช้เป็นมาตรฐาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2015 แทนการใช้ iso 14001:2004 ที่ใช้กันในปัจจุบัน1. ช่วยลดต้นทุนระยะยาวจากการพิจารณาถึงทรัพยากรที่ใช้และมลพิษที่ก่อกำเนิดโดยองค์กร

2. องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดี ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนรอบข้าง

3. องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

4. เพิ่มโอกาสในด้านการค้าและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าที่ต้องการ ทำธรุกิจกับองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

5. สร้างขวัญและกำลังใจ ความมุ่งมั่นและความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากร
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved