top of page

การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

อัปเดตเมื่อ 9 ก.พ. 2564

#การจัดการงานธุรการ


คุณสมบัติที่ดี

1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง2) มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก3) มีความคล่องแคล่ว4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักในงานด้านการบริการ5) มีความละเอียดรอบคอบ6) เป็นคนใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น7) การช่วยเหลือผู้อื่น คือ หัวใจหลักแห่งการทำงาน8) มีความใจเย็นเก็บอารมณ์ได้9) มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน