top of page

กรณีที่ลูกจ้างมาปฏิบัติงานในวันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

#กฎหมายแรงงาน #คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน


กรณีที่ลูกจ้างมาปฏิบัติงานในวันที่นายจ้างจัดหรือกำหนดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี กรณีนี้จะถือเป็นเหตุให้ลูกจ้างหมดสิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีดังกล่าวหรือไม่ ?และนายจ้างจะต้องคิดค่าจ้างให้อย่างไร ?


ในกรณีที่นายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างแล้วแต่มีความจำเป็นต้องให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือจัดให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ลูกจ้างสมัครใจมาทำงาน โดยนายจ้างทราบและไม่ทักท้วง ทั้งยินยอมให้ลูกจ้างเข้ามาทำงานและสั่งานหรือมอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ ย่อมถือเป็นการให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ ๒๕๔๑


อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างกำหนดหรือจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างได้หยุดแล้ว ลูกจ้างไม่ยอมหยุดและประสงค์จะมาทำงานด้วยความสมัครใจของลูกจ้างเองในวันหยุดดังกล่าว โดยที่นายจ้างไม่ได้สั่งหรือขอให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีนั้น


รวมถึงนายจ้างได้ทักท้วงหรือห้ามมิให้ลูกจ้างมาทำงานในวันดังกล่าวแล้วกรณีย่อมถือว่านายจ้างได้กำหนดหรือจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างได้หยุดตามมาตรา ๓๐ แล้ว ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวตามมาตรา ๕๖ แต่ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดเนื่องจากไม่ใช่กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ดู 130 ครั้ง

Comments


Featured Posts