top of page
อบรม การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร การออกแบบและบริหารโครงสร้าง

เงินเดือนอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมนี้ เป็นกระบวนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้องและเหมาะสม เป็นระบบช่วย

ให้การจ่ายเงินเดือนมีความเป็นธรรมและทำให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อเป็นแนวโน้มทิศทาง

การบริหารค่าตอบแทนในอนาคตได้

หลักการและเหตุผล

      องค์การ “จำเป็นต้องทำโครงสร้างเงินเดือนด้วยหรือ” ที่ผ่านมาองค์การก็ไม่เคยมีโครงสร้างเงินเดือน มีแต่อัตราเงินเดือนเริ่มต้น หากรับพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์ ก็จะเอาเงินเดือนของทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะรับมาเปรียบเทียบ แล้วดูว่าผู้สมัครขอมามากหรือน้อยแค่ไหน แล้วทำการ เจรจาต่อรองเพื่อไม่ให้กระทบคนเก่า “ทำไมเวลาทำโครงสร้างเงินเดือนต้องใช้ข้อมูลจากผลสำรวจค่าจ้างด้วยหรือ”  ปัจจุบันองค์การก็มีโครงสร้างเงินเดือนเหมือนกัน ซึ่งใช้มาหลายปี ไม่เน้นเรื่องอัตราเงินเดือนตลาดแรงงาน ไม่ได้ สำรวจหรือเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนใช้แต่หลักความสามารถในการจ่าย พอมีการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำก็จะปรับเงินเดือนในระดับที่ต่ำสุดให้เท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำกำหนด ส่วนระดับที่สูงขึ้นไปปรับเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ได้ปรับทุกระดับ  “องค์การสามารถรักษาพนักงานที่เก่งไว้ได้หรือไม่” เมื่อองค์การต้องการรักษาพนักงานที่ทำงานเก่งมีฝีมือ ทำงานอยู่กับองค์การนาน ๆ หากองค์การไม่ได้สร้างเส้นทางเติบโตให้พนักงานและไม่มีระบบการจ่ายเงินเดือนที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้ เป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องการความเจริญก้าวหน้า  กล่าวคือ ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และต้องการมีตำแหน่งสูงขึ้น กลยุทธ์การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เป็นวิธีการบริหารเงินเดือนย่างเป็นระบบช่วยให้การจ่ายเงินเดือนมีความเป็นธรรม พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน องค์การสามารถรักษาระดับการจ่ายเงินเดือนสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานและสามารถดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมงาน รวมทั้งยังสามารถที่จะรักษาคนแก่งให้ทำงานกับบริษัทต่อไปได้   

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการจัดทำโครงสร้าง

เงินเดือน

       2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้องและเหมาะสม

       3)  เพื่อให้ผู้อบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี โครงสร้างเงิน

เดือนอย่างมืออาชีพทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียนจน

นำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ-03.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ เทคนิคและหลักการจัดทำโครง
สร้างเงินเดือน

02.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้องและเหมาะสม

03.png

ผู้อบรมมีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ

การบริหารค่าจ้างและเงินเดือนเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากทั้งกับบริษัทที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนในการจ้างงานและพนักงาน

ที่ต้องรับค่าตอบแทนที่ทำงานให้ ดังนั้นการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนนี้จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกองค์กรหรือบริษัท

จะต้องมีบรรทัดฐานกำหนดอย่างชัดเจน

 
 
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ-01
หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ-04
หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ-02
หลักสูตร การบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมืออาชีพ-03
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์สอบรมหลักสูตร-พรบ.คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562-pdpa.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

คอร์สอบรมหลักสูตร-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรมหลักสูตร-กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
ที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ-iso-9001-2015.png

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

การตรวจสอบคุณภาพภายในหน่วยงานโดย ผู้ตรวจติดตามเป็นบุคลากรภายในสำนัก

bottom of page