บทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-(Compl

หลักการและเหตุผล

     “Compliance” หรือการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความสำคัญของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งบทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้นั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และสามารถทำ Compliance ได้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือสาหรับคู่ค้าและลูกค้า กระทั้งถึงการบังคับใช้ Compliance ดังนั้นการทา Compliance ที่ส่งผลดีต่อองค์กรทั้งการเป็นแนวทางในการทำงานเป็นมาตรฐาน องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน Compliance ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

  1)   เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทที่ของ Compliance Unit หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

  2) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้

 

  3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐานและการบังคับใช้ Compliance ได้

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทของ Compliance กับการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

02.png

ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้

03.png

ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐาน และ

การบังคับใช้ Compliance

26554.jpg

หลักสูตร บทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  9888.png

  เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อ
  ให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ Workshop ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

 • 26554.jpg
  04.png

  เน้นการเรียนรู้แบบสร้างแนวคิดแบบโยงความสัมพันธ์ Relational Style

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • การบริหารความเสี่ยงจากกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ Compliance Risk Management

      1)  ความเสี่ยงที่ถือว่าเป็น Compliance Risk

 • แหล่งที่มาของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Compliance

     1) หน่วยงานรับผิดชอบในการกากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เรียกว่า “Compliance Unit”

     2) รายงานผลการดาเนินงาน

 • การจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
  ใช้ในการปฏิบัติงานของ Compliance Unit

     1) คุณสมบัติของบุคลากรในหน่วยงาน Compliance Unit

     2) ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินเพื่อเพิ่มการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้

  เพียงพอ

 • บทบาทการทาหน้าที่และความรับผิดชอบกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ Compliance Unit

     1) ประการที่ 1 รูปแบบความสัมพันธ์กับหน่วยงานกากับ

     2) ประการที่ 2 การสนับสนุนให้วาระเรื่องกฎเกณฑ์มีการปฏิบัติตามการบังคับใช้

     3) ประการที่ 3 การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ

     4) ประการที่ 4 การจัดประชุมอย่างเป็นทางการ

     5) ประการที่ 5 การจัดทารายงานประจาปี

     6) ประการที่ 6 การตรวจสอบ On-site

     7) ประการที่ 7 การบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติ ผิดปกติทางธุรกิจ

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

 
อบรม บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

หลักสูตร บทบาทการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณ

อบรม-บทบาทกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-ชลบุ

อบรม-บทบาทกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-ชลบุ

c29db3d96cba1582a77401121fcec9cc2_606888

อบรม-บทบาทกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-ชลบุ

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved