บทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์-(Compl

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

     “Compliance” หรือการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามความสำคัญของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายและกรอบแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งบทบาทการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้นั้นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้การปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์และสามารถทำ Compliance ได้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือสาหรับคู่ค้าและลูกค้า กระทั้งถึงการบังคับใช้ Compliance ดังนั้นการทา Compliance ที่ส่งผลดีต่อองค์กรทั้งการเป็นแนวทางในการทำงานเป็นมาตรฐาน องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน Compliance ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

  1)   เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ บทบาทที่ของ Compliance Unit หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

  2) เพื่อให้ผู้อบรมเสริมทักษะ ความรู้ จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติตาม Compliance ได้

 

  3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาความรู้ตั้งแต่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน นโยบายการทำงานตามมาตรฐานและการบังคับใช้ Compliance ได้