top of page
อบรม การประเมินความเสี่ยงตามข้อกําหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001;2015.jpg

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

หลักการและเหตุผล

        ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิผล นั้น คือ การประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคคลภายนอกสู่สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การประเมินความเสี่ยง ถือว่าเป็นหัวใจในการจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการตามข้อกาหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 ให้ประสบความสาเร็จ องค์กรต้องมีบุคคลากรที่มีความเข้าใจถึงวิธีการในการประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเป็นจริงเพื่อนำไปสู่การหามาตรการในการควบคุมที่เหมาะสมและไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจ หลักความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทองค์กร แนวทางในการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ตาม มาตรฐาน ISO 14001:2015 ภายในองค์กรได้

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงรวมถึงขั้นตอนและวิธีการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง

3)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีนำหลักความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์บริบทองค์กรแนวทางในการดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 ภายในองค์กรได้

02.png

ผู้อบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดทาระบบ

การประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์

บริบทองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

ที่เกี่ยวข้องระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง

03.png

ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ตัวแทนฝ่ายบริหาร (EMR) / จนท.ควบคุมเอกสาร (DCC) / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / ผู้สนใจทั่วไป

 
ผู้บริหาร.png

ตัวแทนฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการ.png

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

31

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (รุ่น 4)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

30

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (รุ่น 5)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

30

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (รุ่น 6)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

30

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (รุ่น 7)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

26

หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนด ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 (รุ่น 8)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การประเมินความเสี่ยงตามข้อกําหนด

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

การประเมินความเสี่ยงตามข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กร

สามารถปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยง ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้องค์กรสามารถดำเนินการในแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าสูงสุดต่อธุรกิจ

 
2การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001-2015
3การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001-2015
4การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001-2015
5การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001-2015
6การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001-2015
7การประเมินความเสี่ยงตาม ISO 14001-2015

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

timeline_20210508_090856.jpg