top of page

การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้วยกิจกรรม 5ส.

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?
ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ  

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?
- ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส. ไปประยุกต์ใช้ได้
- ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

อบรม หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างองค์กรแล

หลักการและเหตุผล

         กิจกรรมการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วม ซึ่งส่วนมากกิจกรรม 5ส. จึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นเทคนิคในการดำเนินกิจกรรม เพราะกิจกรรม 5ส. ถือเป็นกิจกรรมหลักขั้นพื้นฐานที่สามารถนำมาสร้างจิตสำนึกและตระหนักให้กับพนักงานในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สามารถยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพที่สูงสุดและ ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและแนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส. 

ไปประยุกต์ใช้ 

 

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและเทคนิคการจัดทำเอกสารระบบ 5ส.

ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

    4)  เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน

และเพิ่มผลผลิต

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม 5ส และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการลดต้นทุน

และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

02.png

ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุน
ด้วยกิจกรรม 5ส. ไปประยุกต์ใช้ได้

03.png

ผู้อบรมสามารถนำหลักการ และเทคนิคการจัดทำเอกสารระบบ 5ส.ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4-4.png

ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้วยกิจกรรม 5ส

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ  

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

วิศวกร.png

วิศวกร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
569565.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์

26554.jpg
04.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์
การเรียนรู้

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA

26554.jpg
9888.png

แบบทดสอบ Pre-Test
/ Post Test

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

แนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน​

3.png

พื้นฐานการลดต้นทุนด้วย

กิจกรรม 5ส.  

2.png

จัดทำเอกสารระบบ5ส อย่างไรให้

สอดคล้องกับต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4.png

การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อ

เพิ่มผลผลิต

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page