หลักสูตร

“การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม 5ส.”

(Reduce Cost and Productivity 5S Activity)

     หลักการและเหตุผล   “กิจกรรมการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วม ซึ่งส่วนมากกิจกรรม 5ส. จึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือเป็นเทคนิคในการดำเนินกิจกรรม เพราะกิจกรรม 5ส. ถือเป็นกิจกรรมหลักขั้นพื้นฐานที่สามารถนำมาสร้างจิตสำนึกและตระหนักให้กับพนักงานในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สามารถยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพที่สูงสุดและ ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพนักงานในองค์กรได้มีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและแนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส.  ไปประยุกต์ใช้ 

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและเทคนิคการจัดทำเอกสารระบบ5ส.ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 4. เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิต

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1.  ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 2.  ผู้อบรมสามารถนำพื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส.  ไปประยุกต์ใช้ได้

 3.  ผู้อบรมสามารถนำหลักการ และเทคนิคการจัดทำเอกสารระบบ5ส.ให้สอดคล้องกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 4.  ผู้อบรมตระหนักและพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มผลผลิตได้

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

 2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)    

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)   

 4. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

 5. แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test.

หัวข้อการบรรยาย  “หลักสูตร การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม 5ส.”

                 (Reduce Cost and Productivity 5S Activity)

   Part 1:     แนวคิดการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   Part 2:    พื้นฐานการลดต้นทุนด้วยกิจกรรม 5ส.  

   Part 3:    จัดทำเอกสารระบบ5ส อย่างไรให้สอดคล้องกับต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

   Part 4:    การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิต    

กลุ่มเป้าหมาย :                 ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ  

 จำนวนวันที่อบรม :            1 วัน

 จำนวนผู้เข้าอบรม :            30  คน/รุ่น 

 วิทยากร :                    ผู้ทรงคุณวุฒิ