top of page

หลักการ & วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล

(IPD ระดับบริหาร) สู่ Management Position

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจหลักการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งระดับ ”บริหาร”

- แนวทางในการจัดทำ ทบทวนสมรรถนะระดับบริหารให้เหมาะกับองค์กร

หลักสูตร วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

         การเตรียมตัวตำแหน่ง ”ระดับบริหาร - Management Position” เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งขององค์กร การจัดโครงสร้าง & กระบวนการเติบโตในระดับบริหารจะเป็นกรอบและแนวทางในการวาง Roadmap การเติบโตของผู้มีศักยภาพอย่างมีหลัก

และระบบ มาตรฐานระดับตำแหน่ง & สมรรถนะจะเป็นเครื่องมือในการกำหนด&ประเมิน

ความสามารถของบุคคล Candidate เพื่อวิเคราะห์ GAP ด้านสมรรถนะ เพื่อพิจารณาจัดลำดับของผู้ที่มีความสามารถ & เหมาะสมในตำแหน่ง Candidate Management Position และการกำหนดหลักสูตรแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะตำแหน่งเป็นลำดับต่อมา หลักการ & วิธีการและแนวทางการจัดทำRoadmapการพัฒนา IPD

ระดับบริหารจะเป็นแนวทางให้ผู้เข้ารับการ Position อบรมนำไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนา IPD ระดับบริหารขององค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการจัดทำมาตรฐานตำแหน่งระดับ ”บริหาร”

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ และมีแนวทางในการจัดทำ ทบทวนสมรรถนะระดับบริหารให้เหมาะกับองค์กรและธุรกิจได้

    3)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ วิธีการประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะบุคคล

และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IPD -ระดับบริหาร)

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการ & วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล (IPD ระดับบริหาร) 

สู่ Management Position และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

แนวทางในการจัดทำ ทบทวนสมรรถนะระดับบริหารให้เหมาะกับองค์กรและธุรกิจได้

02.png

วิธีการประเมินและวิเคราะห์สมรรถนะบุคคลและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
(IPD - ระดับบริหาร)

26554.jpg

หลักสูตร หลักการ & วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล (IPD ระดับบริหาร) สู่ Management Position

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

การจัดโครงสร้างและกระบวนการเติบโตในระดับบริหารจะเป้นกรอบและแนวทางในการวาง Roadmapการเติบโตของผู้มีศักยภาพ

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

กำหนดมาตรฐานตำแหน่งระดับบริหาร (ปัจจุบัน) & ตำแหน่งบริหาร (ในอนาคต)

3.png

ประเมินสมรรถนะบุคคล และวิเคราะห์ผลการประเมิน

2.png

จัดทำ และทบทวนสมรรถนะระดับตำแหน่งปัจจุบัน & อนาคต

4.png

บทบาท และหน้าที่คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคคลระดับบริหาร

5.png

การกำหนดแผนการพัฒนารายบุคคล (IPD-ระดับบริหาร สู่ Management position)

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page