ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

กรกฎาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

3 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

10 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000024 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ

IATF 16949:2016

2

4,500

4,275

12 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ (ISO Document Control)

3

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

21

22

23

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

24

19 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000035 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

3000005 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

25

24 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000025 - ข้อกําหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

2

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

26

31 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000026 - การสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

สิงหาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

3000009 - การวิเคราะห์ระบบวัด (MSA : Measurement System Analysis)

27

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

5,225

5,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

28

7 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000002 - การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001: 2015 

(Internal audit system ISO 9001: 2015)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

29

14 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

30

20 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000027 - การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

31

28 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000029 - การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

ตุลาคม 2562

2 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

32

3000030 - การจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

สําหรับ SME

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

33

9 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000031 - Knowledge management สําหรับ ISO 9001:2015

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

34

16 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000032 - การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

พฤศจิกายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO

ทุกระบบ (ISO Document Control)

35

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3,325

3,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

5 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

36

12 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000035 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

37

19 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000034 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

38

26 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000023 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

ธันวาคม 2562

11 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

39

3000002 - การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001: 2015  (Internal audit system ISO 9001: 2015)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

40

18 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

5,500

5,225

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved