ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

มกราคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

9 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3,500

3,325

14 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000035 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 (Requirements ISO 9001:2015)

1

4,500

4,275

24 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000034 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

1

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

2

3

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

30 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000023 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ (ISO Document Control)

กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

3000024 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016 (Requirements and application of IATF 16949:2016 systems.)

5

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

4,275

4,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

6 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6

13 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000025 - ข้อกําหนดและการยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

7

20 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000026 - การสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

8

25 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000027 - การสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety awareness)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

มีนาคม 2562

5 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

3000002 - การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001: 2015 (Internal audit system ISO 9001: 2015)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

10

12 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

11

19 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000028 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

12

25 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000029 - การตรวจติดตามภายในระบบ IATF 16949:2016 

(Internal Auditing IATF 16949: 2016)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

เมษายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

3000030 - การจัดทําระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

สําหรับ SME (ISO 9001: 2015 Quality Management Consultant for SME)

13

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

5,225

5,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

1 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

14

3 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000005 - การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ (ISO Document Control)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

15

5 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000031 - Knowledge management สําหรับ ISO 9001:2015

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

16

22 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000032 - การควบคุมภายในตามแนวทาง COSO

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

17

24 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000034 - ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

18

25 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000009 - การวิเคราะห์ระบบวัด (MSA : Measurement System Analysis)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

พฤษภาคม 2562

6 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

19

3000026 - การสร้างจิตสํานึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

20

9 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3000033 - การประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO (Risk Assessment by ISO)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

6,500

6,175

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved