top of page
หลักสูตรอบรม การแก้ไขปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC.jpg

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการจัดการ
อย่างเป็นระบบด้วย กิจกรรมกลุ่ม QCC

หลักการและเหตุผล

          การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วยกิจกรรมการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจำเป็นต้อง

มีหลักเกณฑ์และการควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC เริ่มตั้งแต่การ กำหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไขและการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดซ้ำ ทั้งนี้การปฏิบัติงานย่อมต้องพบกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ

ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน และรวดเร็วในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและ

การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การแก้ไขปัญหา

และการจัดการอย่างเป็นระบบ

ด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบความหมายและวิธีการของ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์
แก้ปัญหา และตัดสินใจเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมภาพกรรมกลุ่มด้วย QCC เพื่อให้
เป็นมารตฐานในการปฏิบัติงานจริง

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง
หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการจัดการ
อย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

8

กันยายน 2566

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC  (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

11

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC  (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

14

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC  (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการจัดการอย่างเป็นระบบด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC  (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC

"QCC" คือ การพัฒนาการทำงานในการควบคุมคุณภาพ โดยมีการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการทำงานในหลักการของ QCC เน้นการแก้ไขปัญหา

ของกระบวนการทำงานโดยกลุ่มย่อย

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง