top of page
อบรม การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC.jpg

หลักสูตร การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC

หลักการและเหตุผล

      องค์การมาตรฐานชั้นนาหลายองค์การได้นำมาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC. มาใช้ในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์การได้มีส่วนร่วม เสนอความคิดเห็นแนวทางในพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การลดต้นทุน การลดของเสีย แก้ไข ปรับปรุง คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจน สร้างมาตรฐานงานของตนเองได้ หากดำเนินกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ มาตรฐานการจัดกิจกรรม QCC สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ถึงรากเหง้าของปัญหา โดยที่พนักงานดำเนินการตามมาตรฐานของขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยนำเครื่องมือคุณภาพ แนวคิดในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุรวมถึงการวางแผนในการปรับปรุงแก้ไข ทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดลง สามารถทาให้ลดต้นทุนในการผลิต และสามารถทำให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทางานให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่ามาตรฐานการจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงและ ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน รวมถึงการให้ความรู้ในการดำเนินการที่ถูกต้องกับพนักงานทั้งองค์การ

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการเทคนิคขั้นตอนในการทำมาตรฐาน QCC.

2)  เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงคุณภาพและให้ความสำคัญการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถ แก้ไขปัญหาคุณภาพเชิงระบบ การทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

4)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่มได้

5)  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานการทำงาน ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC-5.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำมาตรฐาน QCC ไปประยุกต์
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

02.png

ผู้อบรมตระหนักถึงคุณภาพและให้ความสำคัญการพัฒนาและปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่อง

03.png

ผู้อบรมสามารถ แก้ไขปัญหาคุณภาพเชิงระบบ และ

การทำงานเป็นทีม รวมถึงการมีส่วนร่วมกิจกรรมได้

4-4.png

ผู้อบรมสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความชำนาญและสามารถจัดทาเป็นคู่มือได้

05.png

ผู้อบรมสามารถกำหนดมาตรฐานในการควบคุมงาน ยกระดับคุณภาพ ให้สูงขึ้นได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

วิศวกร.png

วิศวกร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์
Learn by Experience

26554.jpg
04.png

เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ Workshop
Learn by Coaching

26554.jpg
55588.png

เรียนรู้จากกรณีศึกษา Case Study

26554.jpg
6544.png

แบบทดสอบ Pre-Test /Post Test

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันที่อบรม

การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC

กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงและต้องมีการดำเนินการ

อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน รวมถึงการให้ความรู้ในการดำเนินการที่ถูกต้องกับพนักงานทั้งองค์การ

 
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page