top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools.jpg

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

หลักการและเหตุผล

      QC 7 Tools เป็นเครื่องมือ หนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ตามแนวทางความสําเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC Story) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (Shop floor) ทั้งที่เป็นตัวเลขและเป็นคําพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนัก อันเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) Analysis) ของปัญหานอกจากนั้นการใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด

 ยังเป็นการฝึกนิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริงและการทำงานเป็นทีมร่วมทั้งการนำเทคนิคการทําเสนอไปด้วยในตัว

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ตอบโจทย์ความคาดหวัง ในการนำ Tool ไปใช้ในด้าน Quality

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี QC 7 tools การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools-04.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้

QC 7 Tools ได้อย่างถูกต้อง 

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละชนิดไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ

03.png

ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ

ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้วางแผนงาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

หรือผู้วางแผนงาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

อธิบายเนื้อหาการสอน
หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

QC 7 TOOLS คือ เครื่องมือคุณถาพ 7 ชนิด หลายองค์กรให้ความสนใจและอยากพัฒนาบุคลากร

เพื่อให้สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เพราะในหลายองค์กรกำลังประสบปัญหา คือ มีข้อมูลแต่ไม่สามารถ

ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ ดังนั้น เราจึงออกแบบหลักสูตรขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของท่าน

โดยเนื้อหาจะครอบคลุมขึ้น และสามารถนำเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ไปแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม QC 7 tools

กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - PART1

หลักสูตรอบรม QC 7 tools

กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - PART3

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

29

สิงหาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools
(รุ่น 8)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

21

กันยายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools
(รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

31

ตุลาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools
(รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools
(รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

22

ธันวาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools
(รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหา

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อรวบรวมและประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ การใช้หลักการทางด้านเหตุผล และศาสตร์ความรู้ในด้านต่าง ๆ

มารวบรวม และเลือกใช้ในการจัดการกับปัญหาแต่ละชนิด QC 7 Tools

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools-03.jpg