top of page
อบรม-เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ-New-QC-7-Tools.jpg

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

 

เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือ 7 QC Tools คือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพในองค์กร หลักสูตรนี้จะมีการฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในองค์กรได้จริง ๆ

หลักการและเหตุผล

          QC 7 TOOLS เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพมากในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นตามแนวทางความสำเร็จด้านคุณภาพของอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (QC STORY) เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการ (SHOP FLOOR) ทั้งที่เป็นตัวเลข และเป็นคำพูดได้อย่างเห็นภาพโดยใช้ความรู้และความพยายามไม่มากนักอันเป็น พื้นฐานของการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง  (ROOT CAUSE ANALYSIS) ของปัญหานอกจากนั้นการใช้เครื่องมือคุณภาพ

7 ชนิด ยังเป็นการฝึกนิสัยการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความจริง และการทำงานเป็นทีมรวมทั้งการนำเทคนิคการนำเสนอไปด้วยในตัว

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในระบบคุณภาพและการแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ QC 7 Tools

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Tools ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

      3) ตอบโจทย์ความคาดหวัง ในการนำ Tool ไปใช้ในด้าน Quality

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการใช้ QC 7 Tools ได้อย่างถูกต้อง 

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละชนิดไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ

03.png

ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือจัดการคุณภาพ
ทั้ง 7 ชนิด หรือ QC 7 Tools

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้วางแผนงาน / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้วางแผนงาน.png

ผู้วางแผนงาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

5

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

2

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

2

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3

หลักสูตร เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องมือ New QC 7 Tools

เครื่องมือ QC 7 Tools หรือ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด เป็นชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ช่วยให้สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)