ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือสร้างความสำเร็จนั้น เริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ทำไมบางคนทำงานหรือทำกิจกรรมได้อย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น บางคนไม่อยากทำงาน ทำงานอย่างไม่ตั้งใจ ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวหน้างานจำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรม โดยเริ่มต้นจากตนเอง และใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจนี้ในการบริหาร ตามคำกล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                      เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                                              เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้า                              รับกาอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

                         3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรม

                          ภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 ความสำคัญของจิตวิทยา

กับการบริหาร

Lesson 2 อารมณ์ พฤติกรรม

และการเสริมแรง (reinforcement)

Lesson 3 การสร้างแรงจูงใจคืออะไร?

มีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร?

Lesson 4 ทฤษฎีและหลักการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา

Lesson 5 การนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ นำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการทำงาน

Lesson 6 กิจกรรม work shop

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. การสร้างแรงจูงใจคืออะไร?

 2. ความสำคัญต่อชีวิตและกำรทำงานอย่างไร?

 3. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ นำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการงาน

 4. พฤติกรรม ทางอารมณ์ และการเสริมแรง (reinforcement)

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 14 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

 • 27 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 15 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 5 สิงหาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 1 กันยายน 2563 (รุ่น 5)

 • 27 ตุลาคม 2563 (รุ่น 6)

 • 1 ธันวาคม 2563 (รุ่น 7)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ทฤษฎี และหลักการสร้างแรงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา       

      2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจ       

      3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการสร้างแรงจูงใจไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

วันที่อบรม / เวลา

27 ตุลาคม 2563 (รุ่น 6)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

จิตวิทยาการบริหาร

และการบังคับบัญชา

(Phychology Management and Subordinate)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved