ด้านการเพิ่มผลผลิต

พฤศจิกายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

4 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5,500

5,225

5 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000033 - QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

(QC 7 Tool)

4

3,200

3,040

11 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000037 - การผลิตแบบทันเวลา (Just in time)

3

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

48

49

50

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

51

12 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO (POKA YOKO Prevent Mistakes)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

2,500

2,375

52

19 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000034 - การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping (Mind Mapping)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

2,500

2,375

2000036 - เครื่องมือ สําหรับ ISO/TS 16949 (PPAP / FMEA / MSA / SQC / APQP)

25 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

53

2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

26 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

54

2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ 7 Wastes

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,200

3,040

ธันวาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร (5S. Basic)

55

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1,710

1,800

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

6

3 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

56

4 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ด้วย KAIZEN

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

6

1,800

1,710

57

6 ธันวาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร (5S and KAIZEN for Organization Development)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

6

2,500

2,375

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved