ด้านการเพิ่มผลผลิต

กรกฎาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

4 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3,200

3,040

8 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000009 - การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 5 Why & 8D

& 5G

2

2,500

2,375

11 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000036 - เครื่องมือ สําหรับ ISO/TS 16949 (PPAP / FMEA / MSA / SQC / APQP)

2

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

28

29

30

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

31

18 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000037 - การผลิตแบบทันเวลา (Just in time)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,325

32

22 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ

7 Wastes

สิงหาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ด้วย KAIZEN

33

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1,710

1,800

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

8 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

34

15 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร (5S and KAIZEN for Organization Development)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

2,500

2,375

35

16 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management :TQM)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

36

26 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร (5S. Basic)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

1,800

1,710

37

30 สิงหาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma (LEAN and Six Sigma MANUFACTORING SYSTEM)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

กันยายน 2562

5 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3,200

3,040

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

38

2000033 - QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

(QC 7 Tools)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

39

19 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO (POKA YOKO Prevent Mistakes)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

40

24 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping (Mind Mapping)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

2,500

2,375

ตุลาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

2000021 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร (5S. Basic)

41

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1,710

1,800

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5

3 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

42

10 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5

1,800

1,710

43

26 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000009 - การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 5 Why & 8D

& 5G

2,500

3

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

44

17 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร (5S and KAIZEN for Organization Development)

2,500

5

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

45

22 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000021 - กลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Down)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

2

4,275

46

24 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000003 - การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC 

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

2,500

2,375

47

29 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk&Opprtunities Quality Management)

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

5,500

5,225

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved