ด้านการเพิ่มผลผลิต

กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

7 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1,800

1,710

14 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

1

1,800

1,710

15 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000013 - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS)

1

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

2

3

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

21 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร (5S and KAIZEN for Organization Development)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

5

22 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000019 - การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management : TQM)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,475

6

27 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000020 - ระบบ LEAN and Six Sigma

(LEAN and Six Sigma MANUFACTORING SYSTEM)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,475

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร (5S. Basic.)

7

28 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000032 - การปรับปรุงงาน ด้วยกิจกรรม QCC (QCC Improvement)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

มีนาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ

7 Wastes

8

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3,040

3,200

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

9

7 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000009 - การวิเคราะห์ปัญหา ด้วยหลักการ 5 Why & 8D

& 5G

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

10

11 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000036 - เครื่องมือ สําหรับ ISO/TS 16949 (PPAP / FMEA / MSA / SQC / APQP)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

11

14 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000033 - QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (QC 7 Tools)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,200

3,040

12

18 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000037 - การผลิตแบบทันเวลา (Just in time)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,32

13

21 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000007 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO (POKA YOKO Prevent Mistakes)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2,500

2,375

14

28 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000034 - การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping (Mind Mapping)

1

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

เมษายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

1 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1,800

1,710

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร (5S. Basic)

16

10 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

1,800

1,710

17

23 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร (5S and KAIZEN for Organization Development)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,500

2,375

18

26 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000003 - การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

2,500

2,375

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

พฤษภาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

2000021 - กลยุทธ์การลดต้นทุน (Cost Down)

19

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

4,275

4,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

20

7 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000023 - การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk&Opprtunities Quality Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

มิถุนายน 2562

3 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1,800

1,710

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

21

2000017 - พื้นฐาน 5 ส กับการพัฒนาองค์กร (5S. Basic)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

11 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

22

2000030 - การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1,800

1,710

3

12 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

23

2000033 - QC 7 tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (QC 7 Tools)

3,200

3,040

2

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

24

18 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000031 - 5 ส และ Kiazen เพื่อพัฒนาองค์กร (5S and KAIZEN for Organization Development)

2,500

3

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

25

19 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000023 - การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKO (POKA YOKO Prevent Mistakes)

2,500

2

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

26

25 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000003 - การควบคุมคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC 

3

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

27

26 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2000034 - การระดมสมองโดยใช้หลักการ Mind Mapping (Mind Mapping)

2

2,500

2,375

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved