หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเนื้อหาโดยหลักการ “การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินตัดใจ เป็นการฝึกทักษะ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกองค์กร , พนักงานและผู้บริหาร  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจ ได้อย่างแม่นยำ ตรงจุด และเป็นระบบ

        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลเป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด จำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจจึงจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การ กำหนดปัญหา การแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไขและการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเกิดซ้ำ ทั้งนี้การปฏิบัติงานย่อมต้องพบกับปัญหาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องได้รับการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการแก้ไข จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาต้องมีขั้นตอนที่เป็นระบบอย่างชัดเจน และรวดเร็วในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การเก็บรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล จนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง สำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพิจารณาทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะการตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเวลา

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1. ผู้อบรมทราบความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

      2. ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

      3. ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล​

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหา

 1. การระบุที่มาของปัญหาด้วยเครื่องมือคุณภาพ

 2. การประเมินผลกระทบของปัญหา

 3. การเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การระบุสาเหตุของปัญหา

 5. แนวคิดการจัดการปัญหาซ้ำซาก

Chapter 2 กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 1. การวิเคราะห์และระบุปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

        - การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

        - การวิเคราะห์ข้อมูล

        - การค้นหาเหตุของปัญหา

        - การสรุปประเด็นของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง

Chapter 3 แนวทางในการแก้ปัญหา

 1. การพัฒนาทางเลือก

 2. การประเมินทางเลือก

 3. เลือกวิธีการแก้ปัญหา

 4. วิเคราะห์ผลที่ตามมาของการตัดสินใจโดยทำแบบทดสอบเหมือนจริง (Simulation)

 5. การดำเนินการของการตัดสินใจ

Chapter 4 แนวคิดและเครื่องมือการตัดสินใจ

 1. กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 2. การระบุหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ

 3. การพิจารณาทางเลือก

 4. การประเมินความเสี่ยงของทางเลือก

 5. การตัดสินใจในสถานการณ์คับขัน

 6. การป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 7. ทฤษฎีเกม(Game Theory) กับการตัดสินใจ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 •  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ 

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ​วิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากขึ้น

 2. เทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และตัดสินใจที่นำไปใช้ได้จริง

 3. นำไปปรับปรุงในการทำงานหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิผล

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 27 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 9 มีนาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 18 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 23 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 14 กันยายน 2563 (รุ่น 5)

 • 24 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 6)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

      2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

      3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล

วันที่อบรม / เวลา

24 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 3)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา กิจกรรมทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

(Problem Solving & Decision Making)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved