top of page
หลักสูตรอบรม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมือใหม่ Line Leaderและ Foreman มือใหม่.

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมือใหม่ Line Leader และ Foreman มือใหม่

หลักการและเหตุผล

          “การทำงานเป็นทีม” คือ อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานที่ร่วมมือกันเพื่อการบรรลุเป้าหมายของงาน และขององค์กร โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะ

ทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกันการทำงานเป็นทีม

มีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็น ทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี
           การที่องค์กรจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ทุกฝ่ายงานต้องร่วมกันทำงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ก็คือ การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Work Development) ให้บุคลากรรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของทีม มีความสามารถ เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายการทำงานร่วมกัน การจัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มี
เทคนิคในการสื่อสารและประสานงานงาน และการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรในการทำงานเป็นทีมขจัดความขัดแย้ง และการให้เกียรติกันในการทำงาน เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกัน

(One Team One Goal) ให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้
           หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติ ก่อเกิดการพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ (Team Work Development) อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และวัดผลการพัฒนาทีมงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมือใหม่ Line Leader / Foreman และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

คัดสรรคุณภาพ-วิทยากร.png

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง เข้าใจง่าย นำไปปรับ
ในองค์กรได้

อบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน - (Supervisor skill).png

Upskill เพิ่มเติมทักษะความรู้
ผู้เข้าอบรมสามารถ นำความรู้ไปพัฒนาทักษะ
ที่เหมาะสมกับงานของตนเองเพื่อให้ทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ใบประกาศนียบัตร.png

รับใบ Certificate
เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียน สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน/ผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

ช่วงเช้า เวลา 9.00 น.

1.png

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทางาน

2.png

ความท้าทายของผู้นำ (Leader) ในวันนี้

3.png

การทำงานเป็น Teamwork และ

การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

4.png

การมอบหมายงานและการติดตามงาน

5.png

Workshop

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.

6.png

ภาวะผู้นำในการทำงานให้ทีมงานอยาก

อยู่อยากทำงานด้วย

7.png

เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีม

8.png

จิตวิทยาและการทางานเป็นทีม

9.png

การบริหารความขัดแย้งและอุปสรรค

ในการทางานเป็นทีม

10.png

Workshop

รูปแบบการฝึกอบรม

วันอบรม

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง