top of page
อบรม-การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
หัวหน้างาน มืออาชีพ (Prepare for Supervisor)

หลักการและเหตุผล

       “การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่ง หัวหน้างาน” เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับหัวหน้างานใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น

การวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสาน นโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไป

สู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “หัวหน้างาน” จึงต้อง

มีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงาน

ที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กร

วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญตำแหน่งหัวหน้างานสู่ความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

       2) เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

มืออาชีพ ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงนห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้

02.png

ผู้อบรมสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล

03.png

ผู้อบรมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน อย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน/ผู้ที่สนใจ

อธิบายเนื้อหาการสอน

หลักสูตร หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน มืออาชีพ (Prepare for Supervisor)

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับหัวหน้างานที่ใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้
กับหัวหน้างานใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโต ในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน 
มืออาชีพ (Prepare for Supervisor)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

14

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Prepare for Supervisor)  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Prepare for Supervisor)  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

22

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Prepare for Supervisor)  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

20

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ (Prepare for Supervisor)  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน มืออาชีพ (Prepare for Supervisor)

การที่จะเป็นผู้นำต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์การทำงานที่มากพอ เพื่อขึ้นไปสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน จึงต้องเริ่มฝึกฝนตัวเองให้พร้อมสำหรับตำแหน่ง

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน.jpg