top of page
อบรม-คิดบวก ผลงานบวก.jpg

หลักสูตร คิดบวก ผลงานบวก

หลักการและเหตุผล

         ไม่ว่าจะในโลกแห่งการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิด

ขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันไป บางคนมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ไม่จบสิ้น ในขณะที่บางคนกลับมองมันเป็นเกมที่สนุกและท้าทายความสามารถ ซึ่งสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมองต่างกันไปก็คือเรื่องของความคิดนั่นเอง

ความคิดทางบวกจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราไปสู่การมีทัศนคติที่ดี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วย

สร้างความคิดทางบวกให้กับเรา จะช่วยพัฒนาความคิดในแง่ดีให้กับเราได้ ความคิดบวกหรือความคิดที่ดี จุดเริ่มต้นที่ตนเอง จะขยายสู่บุคคลรอบข้าง ทีมงานให้เกิดขึ้นจาก

ความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จของงานและทีมในลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลดีของ

ความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน

       2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความสุขจากความคิดเชิงบวกและความสำเร็จของชีวิต

       3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับคิดบวก ผลงานบวก ให้การทํางานอย่างไรให้มีความสุขและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม การคิดบวกเชิงบวกเพื่อให้ผลงานบวก.JPG
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหาร
จัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข

02.png

ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง

จากความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิต

03.png

ผู้อบรมเรียนรู้ความเข้าใจความต้องการของ

ตนเอง และตวามต้องการของบุคคลรอบข้าง

และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน

คิดบวก ผลงานบวก

เหมาะสำหรับ หลายๆ คนที่กำลังพบกับประสบปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาในการทำงาน

ภายในองค์กร และกำลังหาแนวทางแก้ยังไง หลักสูตรนี้ จะเน้นการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดในเชิงบวก

ให้กับพนักงานในองค์กร คิดบวก ผลงานบวก และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในทำงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก

ของตนเอง เพื่อเป้าหมายชีวิต เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตที่ดี

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(Theory and experience)

26554.jpg
04.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)

26554.jpg
03.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสำคัญของความคิดเชิงบวกกับการใช้ชีวิตและการทำงาน

2.png

ความเข้าใจในการพัฒนาและธรรมชาติของมนุษย์

3.png

ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) กับศักยภาพการค้นหาความสุข

4.png

การสร้างมุมมองเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ (Positive Thinking & EQ)

5.png

การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ความสุขที่ได้จากการทำงาน

6.png

ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และการตั้งเป้าหมายของการทำงานและชีวิตแบบ BIG WHY

7.png

ความสุข ความสำเร็จของชีวิต คืออะไร?

8.png

เทคนิคและกระบวนการความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานโดยใช้หลัก

การ 7Q

9.png

บทบาทหน้าที่แบบเชิงบวกสร้างพลังแก่ตนเองและทีมงาน

10.png

คิดลบกลายเป็นบวกได้ โดยเปลี่ยนจากลบ ลบ เป็นบวก (วิกฤตคือโอกาส)

11.png

work shop การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ คิดบวก ผลงานบวก

วันอบรม

คิดบวก ผลงานบวก

(Posityive Thinking)

 

การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน เป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะหากพนักงาน

มีทัศนคติการคิดเชิงบวก สามารถลดปัญหาต่างๆ ภายในองค์กรได้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตในการทำงาน

ได้อย่างมีความสุข

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์สอบรมหลักสูตร-พรบ.คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562-pdpa.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

คอร์สอบรมหลักสูตร-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรมหลักสูตร-กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
ที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ-iso-9001-2015.png

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

การตรวจสอบคุณภาพภายในหน่วยงานโดย ผู้ตรวจติดตามเป็นบุคลากรภายในสำนัก

bottom of page