top of page
มุมมองทัศนคติความคิดเชิงบวกในการทำงาน--.

หลักสูตร มุมมองทัศนคติ
ความคิดเชิงบวกในการทำงาน

หลักการและเหตุผล

       การพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ ต้องพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของคนเรา ก็คือ IQ ความชาญฉลาด แต่ความฉลาดก็ยังไม่ใช่สิ่งจาเป็นที่สุดของความเป็นคน คนเราจะต้องมีองค์ประกอบของ 7Q อย่างประสมประสาน ซึ่งจะทาให้คนเราได้ชื่อว่า “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ลองตรวจสอบ กับ 7Q ดูซิว่า Q ตัวใดเราสูงเราต่า แล้วปรับปรุงอย่างประสมประสาน จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่สังคมกำลังถามหา คุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีและสร้างความสุขในการทำงาน

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สัมพันธ์ที่ดีกันภายในทีมงาน ในการทำงาน

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีมีทักษะการปรับพฤติกรรมความคิดในการปฎิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ความคิดเชิงบวก และสร้างสรรค์ในการทำงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

IN10364 บ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับเปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านเชิงบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานและองค์กร 

02.png

เพื่อทักษะการปรับพฤติกรรมความคิดในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

7Q คืออะไร?

2.png

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ตนเองตามหลักการ 7Q

3.png

ความสัมพันธ์และผลสัมฤทธิ์ของการทำงานด้วย 7Q

4.png

เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q

5.png

การใช้ 7Q ส่งผลสำเร็จในการทำงานอย่างไรบ้าง?

6.png

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วย E.Q.

7.png

การสร้างจิตสำนึก และแรงจูงใจตนเองในทางสร้างสรรค์

8.png

การหยั่งรู้ และการบริหารอารมณ์ตนเอง

และผู้อื่น

9.png

ความคิดเชิงบวก และสร้างสรรค์ในการทำงาน

10.png

การประยุกต์ใช้ 7Q กับการทำงานและชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร มุมมอง​ทัศนคติ​ความคิดเชิงบวกในการทำงาน

 
อบรม-มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเชิงบวกการทำง
อบรม-มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเชิงบวกการทำง
อบรม-มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเชิงบวกการทำง
อบรม-มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเชิงบวกการทำง
อบรม-มุมมอง ทัศนคติ ความคิดเชิงบวกการทำง
IN10364 บ.มาเจนด์ คิดบวก_210310_19
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page