มุมมองทัศนคติความคิดเชิงบวกในการทำงาน--.

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       การพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์แบบ ต้องพัฒนามนุษย์แบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของคนเรา ก็คือ IQ ความชาญฉลาด แต่ความฉลาดก็ยังไม่ใช่สิ่งจาเป็นที่สุดของความเป็นคน คนเราจะต้องมีองค์ประกอบของ 7Q อย่างประสมประสาน ซึ่งจะทาให้คนเราได้ชื่อว่า “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ลองตรวจสอบ กับ 7Q ดูซิว่า Q ตัวใดเราสูงเราต่า แล้วปรับปรุงอย่างประสมประสาน จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ในยุคโลกาภิวัตน์ ที่สังคมกำลังถามหา คุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้