top of page
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลัง.jpg

หลักการและเหตุผล

         มีคำพูดที่ว่า ชีวิตแม้ว่าขณะนั้นจะเกิดปัญหาและวิกฤติ แต่หากเรามองว่าปัญหาและวิกฤติ ว่าเป็นเป็นโอกาส ไม่ท้อถอย มีการเผชิญวิกฤตด้วยความอดทนและปัญญา ชีวิตเราก็จะได้รับการฝึกฝน เวลามีปัญหาแบบเดียวกันอีกที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราก็จะมีทักษะในการแก้ไขวิกฤตของชีวิตเหล่านี้ได้แล้ว ซึ่งความความคิดที่มองวิกฤตเป็นโอกาสนี้คือเป็นแนวคิดเชิงบวก ซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในการทำงาน เพราะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ ทั้งการทำงานและชีวิต เพราะคนเราหากพื้นฐานของใจมีความคิดที่ดีแล้ว พฤติกรรมและการแสดงออก ย่อมแสดงออกมาในทางที่ดีด้วย อันจะส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีความสุขตามไปด้วย ดังนั้นการคิดเชิงบวกจึงมีความสำคัญ

ที่จะต้องร่วมกันสร้างให้เกิดขึ้นมา อันจะเป็นสิ่งส่งเสริมความสำเร็จของชีวิตและการทำงาน

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ และเข้าใจถึงผลกระทบของการคิดเชิงบวกและการคิดเชิงลบที่มีผลต่อชีวิตและการทำงาน

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการปรับการคิดเชิงบวกไปใช้

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ

ในการทำงาน และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

การคิดเชิงบวกและการคิดเชิงลบที่มีผลต่อชีวิต

และการทำงาน

02.png

การปรับการคิดเชิงบวกไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตร การคิดเชิงบวก

เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

การปรับการคิดเชิงบวกไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและการทำงาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ

ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

3.png

ทำไมเราต้องคิดเชิงบวก

(positive thinking)

5.png

ทำอย่างไร ถึงจะสร้างความคิดเชิง

บวกให้เกิดขึ้นกับตัวเรา

2.png

การคิดเชิงบวกและการคิดเชิงลบ

แตกต่างกันอย่างไร

4.png

การคิดเชิงบวกส่งผลต่อชีวิต

และการทำงานอย่างไร

6.png

การรักษาอารมณ์และความคิดเชิง

บวกทำได้อย่างไร

การเตรียมความพร้อม

สำหรับตำแหน่งหัวหน้างาน

การที่จะเป็นผู้นำต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์การทำงานที่มากพอ เพื่อขึ้นไปสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดี

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน จึงต้องเริ่มฝึกฝนตัวเองให้พร้อมสำหรับตำแหน่ง

 
 
 

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page