หลักสูตรยอดนิยม

อบรม การบริหารจัดการคนเก่ง Talent Manage

15 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร การบริหารศักยภาพของคนเก่ง

"Talent Management"

อบรม หลักสูตร การพัฒนา ภาวะผู้นำ การทำงา

30 กรกฎาคม 2562

ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ผู้นำต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

00/00/2562

หลีักสูตร ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

บุคคลทั่วไป 3,500 -

สมาชิก 3,325 -

บุคคลทั่วไป 2,800 -

สมาชิก 2,660 -

บุคคลทั่วไป -

สมาชิก  -

การบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

00/00/2562

หลักสูตร บริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

อบรม หลักสูตร  IATF 16949-2016 Requireme

10 กรกฎาคม 2562

TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับมาตรฐาน ISO 9001

อบรม หลักสูตร  การตรวจติดตามภายในระบบ IA

28 สิงหาคม 2562

กระบวนการตรวจติดตามภายในของ ISO/

TS 16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF 16949:2016

บุคคลทั่วไป  -

สมาชิก  -

บุคคลทั่วไป 4,500 -

สมาชิก 4,275 -

บุคคลทั่วไป 5,500 -

สมาชิก 5,225 -

อบรม หลักสูตร ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้

19 กรกฎาคม 2562

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ จัดทำขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO 9001:2015

อบรม หลักสูตร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO

7 สิงหาคม 2562

มาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการ ตรวจสอบไการดำเนินกิจกรรมขององค์การมีประสิทธิ

ภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอ

3 กรกฎาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรให้อยู่รอด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

บุคคลทั่วไป  4,500 -

สมาชิก  4,275 -

บุคคลทั่วไป 5,500 -

สมาชิก 5,225 -

บุคคลทั่วไป  4,500 -

สมาชิก  4,275 -

Core Tools Technique.jpg

00/00/ 2562

หัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาด้านระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผล

อบรม การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยห

4 กรกฎาคม 2562

ภาวะปัจจุบันองค์กรที่จะอยู่รอดได้หรือแข่งขันได้นั้น จะต้องแสวงหาวิธีทางในการปรับปรุงการผลิตบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่งมอบทันเวลา

อบรม การบริหารความขัดแย้ง Conflict Manag

8 กรกฎาคม 2562

“ความขัดแย้ง” ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกองค์การ ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุ
เกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นย่อมมีทั้งประโยชน์และโทษ

บุคคลทั่วไป   -

สมาชิก   -

บุคคลทั่วไป  3,200 -

สมาชิก  3,040 -

บุคคลทั่วไป  2,500 -

สมาชิก  2,375 -

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ

19 พฤศจิกายน 2562

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญและทวีความรุนแรงทั่วโลก บางประเทศมีการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเงื่อนไขทางการค้า

การตรวจประเมินภายในตามข้อกำหนดของระบบการ

14 สิงหาคม 2562

ปัจจุบันมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้มีการ เปลี่ยนแปลงในประเด็นสำคัญเพื่อให้สามารถวางกรอบการดำเนินงานในการปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กร

บุคคลทั่วไป  4,500 -

สมาชิก  4,275 -

บุคคลทั่วไป  5,500 -

สมาชิก  5,225 -

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved