การป้องกันความผิดพลาด แบบ POKA YOKE-01.j

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากคน (human error)  ผิดพลาดจากผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) องค์การจึงต้องรีบทำการป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคทางด้านการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) “เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” ซึ่งเป็นรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น “Poka” คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ “Yoke” คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคของ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียได้ทันที

3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำหลักการและเทคนิค Poka Yoke แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

02.png

ผู้อบรมทราบเทคนิค หลักการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียและเข้าแก้ไขได้ทันที 

03.png

ผู้อบรมนำหลักการป้องกันความผิดพลาดในกระบวน

การผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาด

แบบ Poka Yoke

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานในระดับปฏิบัติการหรือผู้ที่สนใจ เป็นลักษณะงานที่ทำงานร่วมกัน แผนกผลิต , วิศวกรรม และควบคุมคุณภาพ

 
 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) 

26554.jpg
569565.png

Small Group. (ออกแบบ 8D. สู่การป้องกันความผิดพลาด)

26554.jpg
6544.png

Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1 หลักการ และแนวคิดของระบบ

  (Poka Yoke)

       1) การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต (Build-in Quality : Jidoka
       2) การเพิ่มผลิตภาพ และแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ
  หลักการ และแนวความคิดของระบบ Poka-Yoke
         - ชนิด และการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Poka-Yoke พร้อมตัวอย่าง
         - ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ Poka-Yoke
         - ตัวอย่างการทำและประยุกต์ใช้ระบบ Poka-Yoke

 • Module 2 การลดข้อผิดพลาดในการผลิต

  (Poka-Yoke)

       1) 3 วิธีการของ Poka-Yoke ในการลดข้อผิดพลาด
       2) อะไร? คือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างไร?

       3) แนวคิดการควบคุมคุณภาพแบบความผิดพลาดเป็นศูนย์ (ZQC) คืออะไร ?

       4) แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆในงานผลิต

       5) การวางแผนปรับปรุงงานด้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบื้องต้นด้วย ECRS

       6) ระบบการมองเห็น (Visual System)

 • Module 3 หลัก 8 ประการเบื้องต้น (8D) สู่การป้องกันความผิดพลาดเป็น “0”

       1) กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดที่ต้นเหตุ (Source inspection)
       2) หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (MistakeProofing)
       3) แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke)
       4) ระบบ Poka-Yoke ช่วยควบคุมกระบวนการได้อย่างไร ?
       5) หลักการและวิธีการออกแบบ Poka-Yoke
       6) ชนิดและประเภทของ Poka-Yoke
       7) เทคนิคการเลือกใช้งาน อุปกรณ์แบบต่างๆ ที่นำมาใช้ทำ Poka-Yoke

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke

17 สิงหาคม 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke

5 ตุลาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การป้องกันความผิดพลาด แบบ Poka Yoke

20 ธันวาคม 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การป้องกันความผิดพลาด

แบบ Poka Yoke

ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การที่เกิดจากความผิดพลาดจากคน 

ผิดพลาดจากผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและการปรับปรุงให้ได้คุณภาพ

 
 
การป้องกันความผิดพลาด-แบบ-POKA-YOKE

การป้องกันความผิดพลาด-แบบ-POKA-YOKE2

การป้องกันความผิดพลาด-แบบ-POKA-YOKE3

การป้องกันความผิดพลาด-แบบ-POKA-YOKE4

การป้องกันความผิดพลาด-แบบ-POKA-YOKE5

การป้องกันความผิดพลาด-แบบ-POKA-YOKE6

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
การป้องกัน ข้อ ผิด พลาด (หลักสูตรอบรม)-1

การป้องกัน ข้อ ผิด พลาด (หลักสูตร)-2

การป้องกัน ข้อ ผิด พลาด (หลักสูตร)-3

การป้องกัน ข้อ ผิด พลาด (หลักสูตร)

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved