ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกองค์การ เช่น เกิดจากความผิดพลาดจากคน (human error)  ผิดพลาดจากผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) องค์การจึงต้องรีบทำการป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานเหล่านั้น (Rework) อาจทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เทคนิคทางด้านการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) “เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” ซึ่งเป็นรากฐานมาจากภาษาญี่ปุ่น “Poka” คือ ความผิดพลาดจากการไม่เอาใจใส่ “Yoke” คือ ป้องกัน/ไม่ให้เกิด/หลีกเลี่ยง ซึ่งระบบ Poka Yoke นี้ ควบคุมให้งานในกระบวนการมีความถูกต้องเท่านั้นที่จะสามารถผ่านกระบวนการและไปสู่กระบวนการต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

        1) ผู้อบรมสามารถนำหลักการและเทคนิค Poka Yoke แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดได้

        2) ผู้อบรมทราบเทคนิค หลักการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียและเข้าแก้ไขได้ทันที 

        3) ผู้อบรมนำหลักการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิตได้

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

        2) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

        3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace learning) 

        4) Small Group. (ออกแบบ 8D. สู่การป้องกันความผิดพลาด)

        5) Work shop / Case Study <กิจกรรมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง>

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 หลักการ และแนวคิดของระบบ (Poka Yoke)

     1) การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต (Build-in Quality : Jidoka
     2) การเพิ่มผลิตภาพ และแนวความคิดเรื่องควบคุมคุณภาพ
หลักการ และแนวความคิดของระบบ Poka-Yoke
       - ชนิด และการทำงานของอุปกรณ์ระบบ Poka-Yoke พร้อมตัวอย่าง
       - ขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ระบบ Poka-Yoke
       - ตัวอย่างการทำและประยุกต์ใช้ระบบ Poka-Yoke

Module 2 การลดข้อผิดพลาดในการผลิต (Poka-Yoke)

     1) 3 วิธีการของ Poka-Yoke ในการลดข้อผิดพลาด
     2) อะไร? คือ ของเสีย (Defect) Vs. ความผิดพลาด (Mistake-Error) และมีปัจจัยเกิดขึ้นได้อย่างไร?

     3) แนวคิดการควบคุมคุณภาพแบบความผิดพลาดเป็นศูนย์ (ZQC) คืออะไร ?

     4) แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน (Improvement) และการควบคุมสภาวะต่างๆในงานผลิต

     5) การวางแผนปรับปรุงงานด้วย PDCA และหลักการปรับปรุงงานเบื้องต้นด้วย ECRS

     6) ระบบการมองเห็น (Visual System)

Module 3 หลัก 8 ประการเบื้องต้น (8D) สู่การป้องกัน

ความผิดพลาดเป็น “0”

     1) กระบวนการตรวจสอบและดักจับความผิดพลาดที่ต้นเหตุ (Source inspection)
     2) หลักการควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดและป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน (MistakeProofing)
     3) แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับระบบการดักจับความผิดพลาด (Poka-Yoke)
     4) ระบบ Poka-Yoke ช่วยควบคุมกระบวนการได้อย่างไร ?
     5) หลักการและวิธีการออกแบบ Poka-Yoke
     6) ชนิดและประเภทของ Poka-Yoke
     7) เทคนิคการเลือกใช้งาน อุปกรณ์แบบต่างๆ ที่นำมาใช้ทำ Poka-Yoke

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. หลักการ และแนวคิดของระบบ (Poka Yoke)

 2. หลักการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียและเข้าแก้ไขได้ทันที

 3. การลดข้อผิดพลาดในการผลิต (Poka-Yoke)

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 15 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 21 มีนาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 16 มิถุนายน 2563 (รุ่น 3)

 • 25 กันยายน 2563 (รุ่น 4)

 • 12 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคของ “ระบบป้องกันความผิดพลาด” Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

       2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบเทคนิคการสังเกตการเกิดสิ่งผิดปกติที่ทำให้เกิดของเสียได้ทันที

       3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการ แนวคิด การป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในสายการผลิต

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการป้องกันความผิดพลาด และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การป้องกันความผิดพลาด

แบบ POKA YOKE

(Technique Poka Yoka)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved