top of page
อบรมหลักสูตร การวางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน.jpg

หลักสูตร การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
(Planning for Supervisor)

การวางแผนสำหรับหัวหน้างาน เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้เริ่มต้นสู่การเป็นหัวหน้างานในองค์กร รวมถึงการวางแผนทรัพยากรและเวลาการทำงาน การสื่อสารและการสร้างทีมงาน การบริหารความขัดแย้งและการแก้ไขปัญหา การนำเสนอและการตัดสินใจ และการบริหารสมรรถภาพของงาน

หลักการและเหตุผล

         การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน ปัจจุบันองค์กร ต้องการ หัวหน้างาน ที่พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญในงาน (เก่งงาน) และมีความเป็นผู้นำ (เก่งคน) เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นที่ยอมรับจากทีมงาน ซึ่งทักษะเบื้องต้นที่ ของหัวหน้างานต้องมี คือ ทักษะการวางแผนงาน ที่จะทำให้การทำงานนั้นบรรลุเป้าหมายและสำเร็จด้วยดี ซึ่งหัวหน้างานต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานมีความสมดุลได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงาน อันจะสร้างความสำเร็จร่วมของทีม หากผู้เป็นหัวหน้างานดูแลบริหารจัดการวางแผนตนเองได้ดี วางแผนงานได้ดี ทั้งนี้เพื่อให้งานในความรับผิดชอบมีทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อันจะนำมาสู่ความสำเร็จของการบริหารงาน หน่วยงานและขององค์กรต่อไป  

         หลักสูตรนี้ผู้เรียน จะได้เรียนรู้ในฐานะหัวหน้างานในวิธีการวางแผน การกำหนดเป้าหมายการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานที่ตั้งไว้ และการติดตามงานอย่างเป็นระบบ (Smart Planning) พร้อมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (result oriented)

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ การวางแผนงานและ

บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

      2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการบริหารจัดการและวางแผนไปประยุกต์

ใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงานจริง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การวางแผน สำหรับหัวหน้างาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การวางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน-3.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปบริหารจัดการวางแผนงานตามบทบาทของหัวหน้างาน

ที่องค์กรคาดหวังได้

02.png

ผู้เข้าอบรม สามารถนำทักษะการบริหารจัดการในการวางแผนไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

กำหนดการอบรม : 1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น.

วันอบรม

หลักสูตร การวางแผนงาน สำหรับ หัหน้างาน
(Planning for Supervisor)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

22

หลักสูตร การวางแผนสำหรับหัวหน้างาน (planning for supervisor)  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

24

หลักสูตร การวางแผนสำหรับหัวหน้างาน (planning for supervisor)  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร การวางแผนสำหรับหัวหน้างาน (planning for supervisor)  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

29

หลักสูตร การวางแผนสำหรับหัวหน้างาน (planning for supervisor)  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน
(Planning for Supervisor)

การวางแผนสำหรับหัวหน้างาน คือ กระบวนการที่หัวหน้างานใช้ในการกำหนดและกำหนดเส้นทางที่ชัดเจน สำหรับ การดำเนินงานของทีมหรือองค์กรทั้งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร การวางแผนงาน สำหรับหัวหน้างาน-6.jpg