top of page
อบรม-จิตวิทยาในการบริหารจัดการ-และการบังคับบัญชา-อย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ
และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

        ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือสร้างความสำเร็จนั้น

เริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ทำไมบางคนทำงานหรือทำกิจกรรมได้อย่างมี

พลัง มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น บางคนไม่อยากทำงาน ทำงานอย่างไม่ตั้งใจ ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวหน้างานจำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรม โดยเริ่มต้นจากตนเอง และใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจนี้ในการบริหาร ตามคำกล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ทฤษฎี และหลักการสร้างแรงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา

       2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบของการสร้าง
แรงจูงใจ

       3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการสร้างแรงจูงใจไปใช้

ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริ

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร สร้างแรงจูงใจ นำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวัน

และการทำงาน

02.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่และเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสำคัญของจิตวิทยากับ

การบริหาร

2.png

อารมณ์ พฤติกรรม และการเสริมแรง (reinforcement)

3.png

การสร้างแรงจูงใจคืออะไร? มีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร

4.png

ทฤษฎีและหลักการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา

5.png

การนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจนำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการทำงาน

6.png

กิจกรรม work shop เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

วันอบรม

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ
และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

26

กันยายน 2566

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ   
(รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

990.-

3,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

990.-

3,000.-

30

ตุลาคม 2566

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ   
(รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

29

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ   
(รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

ธันวาคม 2566

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ   
(รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ

และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ

จิตวิทยา การบริหารลูกน้อง จึงเป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร

เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง