การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน

(Personality Development and Public Speaking)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชน

- หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน

(Personality Development and Public Speaking)

      หลักการและเหตุผล  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่อยู่รอบข้างหรือบุคคลทั่วไปก็นับเป็นสิ่งจำเป็น การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่อาจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้หรือฝึกฝนกันได้ บ่อยครั้งที่หัวหน้างานต้องล้มเหลวหรือพลาดโอกาสที่คาดหวังไว้ไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากการพูดที่ขาดศิลปะในการจัดระบบทางความคิดในการถ่ายทอด รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือขาดความเชื่อมั่นในการพูด ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพที่แสดงออก ดังนั้นการเสริมสร้างการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมืออาชีพ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชนและเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าชุมชนได้


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
      1) ผู้อบรมนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ไปประยุกต์ใช้ในสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
      2) ผู้อบรมนำความรู้ เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชนและเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าชุมชนไปประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Techniques)

        2) เน้นการเรียนรู้แบบรับรู้ประสบการณ์ใหม่ (Pragmatist Activist)

        3) เน้นการเรียนรู้ให้เกิดการ เน้นการฝึกปฏิบัติ (Focus on roleplaying)

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน

(Personality Development and Public Speaking)

สำหรับท่านที่มีอาการ ตื่นเต้น เวลาพูดนึกไม่ออก ขึ้นต้นไม่ถูก และการพูดในที่สาธารณะ

มีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ผู้พูดต้องสนใจปฏิกิริยาตอบสนองผู้ฟัง

หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้ สำหรับท่านที่มีประสบการณ์การพูดอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น

ที่นี่คือคำตอบให้คุณ

เนื้อหาการบรรยาย

Session 1 : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

       พื้นฐานบุคลิกภาพที่ดี
       การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยบุคลิกภาพ

       กิริยามารยาทของหัวหน้างาน

       การสื่อสารที่เป็นเสน่ห์

 

Session 2 : ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน

       ความหมายและความสำคัญของการพูดในที่ชุมนุมชน
       ทำไมจึงต้องฝึกพูด จะเป็นนักพูดที่ดีควรเริ่มต้นอย่างไร
       แบบของการพูดในที่ชุมนุมชน

       วิธีการพูดในที่ชุมชน
       จุดมุ่งหมายของการพูด
       ข้อควรระวังในการพูดประเภทต่าง ๆ
       เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นและขจัดอาการประหม่า

 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • บ่อยครั้งที่หัวหน้างานต้องล้มเหลวหรือพลาดโอกาสที่คาดหวังไว้ไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากการพูดที่ขาดศิลปะ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชน

  • หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

  • การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
     

 

 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved