การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน

(Personality Development and Public Speaking)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชน

- หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

maps-and-flags.png
calendar (2).png
maps-and-flags.png
calendar (2).png

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุมชน

(Personality Development and Public Speaking)

      หลักการและเหตุผล  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่อยู่รอบข้างหรือบุคคลทั่วไปก็นับเป็นสิ่งจำเป็น การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่อาจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้หรือฝึกฝนกันได้ บ่อยครั้งที่หัวหน้างานต้องล้มเหลวหรือพลาดโอกาสที่คาดหวังไว้ไปอย่างน่าเสียดายเนื่องจากการพูดที่ขาดศิลปะในการจัดระบบทางความคิดในการถ่ายทอด รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือขาดความเชื่อมั่นในการพูด ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคลิกภาพที่แสดงออก ดังนั้นการเสริมสร้างการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตนเองอย่างมืออาชีพ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน
อบรม การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดต่อหน้าชุ

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชนและเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าชุมชนได้


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
      1) ผู้อบรมนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ไปประยุกต์ใช้ในสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
      2) ผู้อบรมนำความรู้ เทคนิค วิธีการพูด ในการพูดต่อหน้าชุมชนและเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในการพูดต่อหน้าชุมชนไปประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Techniques)

        2) เน้นการเรียนรู้แบบรับรู้ประสบการณ์ใหม่ (Pragmatist Activist)

        3) เน้นการเรียนรู้ให้เกิดการ เน้นการฝึกปฏิบัติ (Focus on roleplaying)