top of page
หลักสูตรอบรม การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ.jpg

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
สำหรับ พนักงาน ระดับปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล

            สินค้า หรือ บริการที่ดีมีคุณภาพเกิดจากกระบวนการผลิต หรือ บริการ

ที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานใด ตำแหน่งงานใด หรือหน้าที่ใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัจจัย หลากหลายที่อาจก่อให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดในการทำงานได้ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเริ่มจากพนักงานผู้ปฏิบัติงานนั้นมีการเพิ่มทักษะในการทำงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการปฏิบัติงาน ผลิต ส่งมอบ สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Need and Satisfactions)

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต

02.png

เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

03.png

ทำให้เกิดการผลิตสินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

พนักงาน ระดับปฏิบัติการ

 
ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน ระดับปฏิบัติการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

แนวคิดเชิงคุณภาพ QC Concept

2.png

หลักการและแนวคิดด้าน “คุณภาพ”

3.png

ความเข้าใจ ลูกค้าภายใน /

ลูกค้าภายนอก

4.png

เทคนิคการปรับปรุงงานตามหลัก

ของไคเซ็น

5.png

เทคนิคการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มผลผลิต

6.png

การเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม

และ มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

วันอบรม

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ สำหรับ พนักงาน ระดับปฏิบัติการ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

1

กันยายน 2566

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
สำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ
(รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

4

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
สำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ
(รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

6

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
สำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ
(รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

8

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ
สำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการ
(รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง