top of page
อบรม-Personal-Data-Protection-Act-(PDPA)-Workshop-สำหรับ-HR.jpg

หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA) Workshop สำหรับ HR

หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) Workshop สำหรับ HR เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรต่าง ๆ

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อ Upskill การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM) และให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานในฝ่าย HR เกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้สามารถวางแผนและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน (เก็บ/ใช้/เปิดเผยข้อมูล)  รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานในกระบวนการจัดหางานอีกด้วย รวมถึงรายการเอกสารต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ HR รักษามาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทอีกด้วย ตลอดจนการฝึกปฏิบัติลงมือลองทำ HR PDPA Workshop ร่างนโยบายและแบบฟอร์มบริหาร PDPA สำคัญ ๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

       1) ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ในงาน HRM

       2) สิ่งที่ต้องบริหารงาน HRM สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานให้สอดคล้องกับ PDPA

       2) วิธีขอคำยินยอมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี Personal Data Protection Act (PDPA) Workshop สำหรับ HR และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

02.png

สอนฉบับจับมือทำ Step By Step

03.png

ถาม-ตอบ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง (Workshop)

4-4.png

มีตัวอย่างเอกสารประกอบพร้อมใช้ทันที

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล HR / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ฝ่ายบุคคล-hr.png

ฝ่ายบุคคล HR

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

งานหลักๆของ HRM&HRD 10ล. + SKAT

ที่เกี่ยวกับ PDPA

2.png

PDPA ที่ HR ต้องรู้ และ PDPA vs พ.ร.บ.

คุ้มครองแรงงาน ม.112 – ม.113

3.png

ประเภทลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้ในงาน HRM กับการบริหารความยินยอมตามหลัก PDPA

4.png

การบริหารข้อมูลส่วนบุคคลใน 3 ลักษณะให้สอดคล้องกับ PDPA

5.png

การกำหนดผังงานหน่วยงานและกระบวน

การบริหาร PDPA ในบริษัท

6.png

การกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

วันอบรม

หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA) Workshop สำหรับ HR

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ชลบุรี

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

24

หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA) Workshop สำหรับ HR

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA) Workshop สำหรับ HR

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

21

หลักสูตร Personal Data Protection Act (PDPA) Workshop สำหรับ HR

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

Personal Data Protection Act (PDPA)

Workshop สำหรับ HR

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ" กล่าวคือข้อมูลที่บุคคลทั่วไปเมื่อทราบแล้วสามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ วันเกิด Location รูปภาพ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page