top of page
หลักสูตรอบรม การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเ.jp

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

          การบริหารทรัพยากรบุคคลลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้

ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการโครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของ

ธุรกิจจึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างองค์กรจะ

มีผลเชื่อมโยงถึงจำนวนพนักงานซึ่งถือเป็นเรื่องหลักที่เชื่อมโยงต่องบประมาณ

ด้านบุคลากรและเป็นต้นทุนประจำ (Rix labor cost) ในระหว่างขององค์กร ที่จะเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรในอนาคต ความเข้าใจในกระบวนการทำงานและการกำหนดจำนวนอัตรากำลังคน & ประเภทการจ้างที่เหมาะสมในระยะยาว หลักสูตรจะได้หลักการ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติจาก Workshop ที่ผู้เข้ารับการ

อบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

ด้านการวางแผนกำลังคนขององค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจลักษณะโครงสร้าง & การออกแบบโครงสร้างองค์กรและสามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กรได้

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้าง องค์กรกับ

ต้นทุนแรงงาน

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญการกำหนดสัดส่วนของพนักงานเพื่อการควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจลักษณะโครงสร้างและการออกแบบโครงสร้างองค์กร ที่สามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กรได้

02.png

ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรกับต้นทุนแรงงาน

03.png

ผู้อบรมเข้าใจความสำคัญการกำหนดสัดส่วนของพนักงานเพื่อการควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน

26554.jpg

หลักสูตร การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และอัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างเงินเดือน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

หลักสูตรนี้ เน้นการให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจโดยใช้ทฤษฎีการออกแบบองค์การ จึงเป็นเรื่องแรก

ที่ผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถมุ่งสู่เป้าหมาย

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมายและความสำคัญ

ของการออกแบบโครงสร้าง

องค์กร

3.png

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์กร

2.png

ประเภทและวัตถุประสงค์

ของโครงสร้างองค์กร

(แต่ละประเภท)

4.png

หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลัง

"การออกแบบโครงสร้างองค์กรและการวางแผนอัตรากำลังคน" มีความสำคัญกับผู้บริหารและ

ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (human resource planning)

และทฤษฎีการออกแบบองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

Competency & Specification และ Job description

ตามตำแหน่ง

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล และการเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จ

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

4.การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ.j

การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครืองมือ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ

ต่อการจูงใจพนักงาน

bottom of page