top of page
หลักสูตร-การพัฒนาองค์กร-Organization-Development.jpg

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร Organization Development

หลักการและเหตุผล

           การกำหนดทิศทางในการพัฒนาองค์กรให้มีความชัดเจนเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายขององค์กรที่กำหนดและมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรโดยรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จในดครงสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพสู่เป้าหมาย พันธกิจ core value และการบริหารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างความสามารถขององค์กร

สู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

       1)  พัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้อค์กรดีขึ้นกว่าเดิม

       2)  นำการพัฒนาองค์กรมาเป็นเครื่องมือในการบริหารขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้องค์กร

       3)  การก้าวทันความเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์

       4)  เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยพนักงาน
ในองค์กร

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาองค์กร Organization Development

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร Organization Development (1).jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาองค์กรเชิงปฏิบัติการ

02.png

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน-(OD)
ให้มีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้เข้ารับอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดหลักการและนำการพัฒนาทีมงานให้ถูกต้อง
และนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร HR / ผู้ปฏิบัติงานด้านสรรหาบุคลากร / ผู้จัดการทุกแผนก

 
ผู้จัดการ.png

ผู้บริหาร HR

ผู้ประกอบการ.png

ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสรรหาบุคลากร

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ผู้จัดการทุกแผนก

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร Organization Development

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรมออนไซต์ พื้นที่ ชลบุรี ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไซต์ (ชลบุรี)

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

4

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร Organization Development | (รุ่น 1)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

4,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4,000.-

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง