top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ On the job-training สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
(On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

        การฝึกอบรมแบบสอนงาน OJT (On Job Training) เป็นวิธีการฝึกอบรมที่นิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะพนักงานที่เข้าใหม่หรือมีการแต่งตั้งโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ การฝึกอบรมโดยวิธีนี้จะประสบผลสำเร็จก็ต่อเมื่อ ผู้ฝึกอบรมมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริงมีผู้ฝึก (Trainer) หรือพี่เลี้ยง (Coach) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาสลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย

ผลสำเร็จของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนพนักงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On Job Training) เพราะนอกจากจะช่วย

ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

       2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       4) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการและวิธีการจัดทำขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม เทคนิคการสอน ojt.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และวิธีการสอนงานแบบ On The Job Training

02.png

ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
ในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงาน

03.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4-4.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและวิธีการจัดทำขั้นตอนการสอน และดำเนินการฝึกอบรม OJT ได้อย่าง มีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่

หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการฝึกสอนพนักงาน

 
 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

(On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

On Job Training : OJT ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานเบื้องต้นในอุตสาหกรรม ทั้งด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ความรู้

เพื่อในการฝึกปฎิบัติงานลักษณะการให้พนักงานคนนั้น ได้ทดลองทำงานจริงไปพร้อมกับการเรียนรู้เลย โดยใช้ประสบการณ์

เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะการทำงาน เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงสูง หรือไม่ต้องใช้ความชำนาญเฉพา

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสอนงานแบบ 

ON THE JOB TRAINING

หลักสูตรอบรม การสอนงาน JOP INSTRUCION

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
(On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

19

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

20

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training) สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training)

สู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

การสอนงาน (On Job Training: OJT) บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ที่พึ่งปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ให้เกิดความเข้าใจ โดยหัวหน้างานจะต้องชี้แจงถึง วัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับพนักงานงาน และช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร-เทคนิคการสอนงาน (อบรม-On the job training).jpg