การอบรมยกระดับและพัฒนา MR

และการเป็นวิทยากรระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดทำระบบเอกสาร คุณภาพ

QM / EM / SM / QP / EP เป็นต้น

- Workshop ปฏิบัติงานจริงของโรงงานต้นแบบที่สนใจ

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมยกระดับและพัฒนา MR (Management Representative)

การเป็นวิทยากรระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

     หลักการและเหตุผล  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ Management Representative (MR) และวิทยากรระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา และยกระดับบุคลากร ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดทำระบบ และรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรในการบริหารระบบมาตรฐานคุณภาพ

      2. เพื่อต่อยอดการฝึกอบรม และพัฒนาผู้จัดทำระบบให้มีการรักษาระบบมาตรฐาน คุณภาพอย่างยั่งยืน

กำหนดการอบรม 4 วัน

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

       ทบทวนการอบรมข้อกำหนด ISO

       การทำ Internal Audit / Management Review / Risk Assessment

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 

       การจัดทำเอกสาร QM / QP / WI / FM ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

       การทำความเข้าใจ QM และ FM (ภาคปฏิบัติ)

       การบันทึก FM ทุก FM ที่เกี่ยวข้อง (ภาคปฏิบัติ) 

       การจัดทำ IA และตอบ CAR

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

       การทบทวนฝ่ายบริหาร MRW

       สรุปผล และการดำเนินการ Examination

* หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องนำ        Notebook

มาด้วยเพื่อทำ Workshop

การรับใบประกาศ

       Requirement ISO 9001 : 2015

        IA and Management Review ISO 9001 : 2015

        Risk Assessment ISO 9001 : 2015

        Professional Management Representation

ISO 9001 : 2015

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ / ผู้ที่สนใจทั่วไป

  • เหมาะกับผู้บริหารหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของบุคลากร เพื่อรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ความเสี่ยงและนำไปต่อยอดในการจัดทำระบบ ISO

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และจัดการ รวมทั้งการจัดทำระบบ

เอกสาร ระบบบริหารคุณภาพ QM / EM / SM / QP / EP / SP / WI / FM / SD อย่างละเอียด

  • Workshop ( ลงมือทำจริง ) พร้อมสถานที่ปฏิบัติงานจริงของ

โรงงาน ต้นแบบที่สนใจ การจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved