การอบรมยกระดับและพัฒนา MR

และการเป็นวิทยากรระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้ประกอบการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดทำระบบเอกสาร คุณภาพ

QM / EM / SM / QP / EP เป็นต้น

- Workshop ปฏิบัติงานจริงของโรงงานต้นแบบที่สนใจ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

การอบรมยกระดับและพัฒนา MR (Management Representative)

การเป็นวิทยากรระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

     หลักการและเหตุผล  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ Management Representative (MR) และวิทยากรระบบมาตรฐานคุณภาพ อย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา และยกระดับบุคลากร ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้บริหารภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำไปต่อยอดในการจัดทำระบบ และรักษาระบบมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน

การอบรมยกระดับและพัฒนา MR.JPG

วัตถุประสงค์

      1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากรในการบริหารระบบมาตรฐานคุณภาพ

      2. เพื่อต่อยอดการฝึกอบรม และพัฒนาผู้จัดทำระบบให้มีการรักษาระบบมาตรฐาน คุณภาพอย่างยั่งยืน

writing.png

กำหนดการอบรม 4 วัน

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

       ทบทวนการอบรมข้อกำหนด ISO

       การทำ Internal Audit / Management Review / Risk Assessment

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 

       การจัดทำเอกสาร QM / QP / WI / FM ทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

       การทำความเข้าใจ QM และ FM (ภาคปฏิบัติ)

       การบันทึก FM ทุก FM ที่เกี่ยวข้อง (ภาคปฏิบัติ) 

       การจัดทำ IA และตอบ CAR

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

       การทบทวนฝ่ายบริหาร MRW

       สรุปผล และการดำเนินการ Examination

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
laptop

* หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องนำ        Notebook

มาด้วยเพื่อทำ Workshop

การรับใบประกาศ

       Requirement ISO 9001 : 2015

        IA and Management Review ISO 9001 : 2015

        Risk Assessment ISO 9001 : 2015

        Professional Management Representation

ISO 9001 : 2015

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
หลักสูตร ข้อกำหนดระบบคุณภาพ ISO 9001-201

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร