top of page
rama-8-bridge.jpg

การสร้างความร่วมมือ

กันระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ

บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์

ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

เนื่องจาก "ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคส่วนและพัฒนาประเทศไทยไป

สู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

นโยบาย Thailand 4.0 จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต

และภาคบริการ บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมโดยเน้นการพัฒนา

ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

3 จังหวัด.png
ภาพรวม EEC
อดีตที่เข้มแข็ง

         โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต่อยอด

การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นที่รู้จัก กว่า

30 ปี หรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด

 

         โครงการ อีอีซี มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด

ในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา แผน

การพัฒนาอีอีซี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่

ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

power-plant-industrial-estate-twilight-natural-gas-combined-cycle-power-plant-turbine-gene
สู่อนาคตที่สดใส

        ทาง บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ได้การสร้างความร่วมมือกับ อีอีซี ออโตเมชั่น พาร์ค มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านความปลอดภัย และระบบอัตโนมัติ ในโรงงานร่วมมือกันพัฒนากำลังคน ในภาคอุตสาหกรรม และ ประชาชนทั่วไป

ให้มีศักยภาพสูงขึ้น ในด้านวิชาชีพในการปฏิบัติงาน ที่ทันต่อความต้องการในการทำงานภาค อุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป

3-การสร้างความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท ท๊อปโปร.jpg

ภาพบรรยากาศ
การสร้างความร่วมมือกันระหว่าง EEC กับ Toppro

background.png
bottom of page