ด้านการตลาดการขายและบริการ

กันยายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

4 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

6 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000001 - การบริการด้วยใจ (Service Mind)

3

3,500

3,325

11-12 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000007 - การเจาะตลาด AEC กลุ่ม CLM (กัมพูชา,ลาว,

เมียนม่าร์)

3

8,900

8,455

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

25

26

27

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

28

13 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000002 - การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

(The power of Negations)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

3,500

3,325

5000006 - ขายอย่างไรให้ทะลุเป้า

(How to Sale Achievement)

29

18 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000008 - การเจาะตลาด AEC ประเทศลาวแบบ

ประสบการณ์จริง

3

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

30

20 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000003 - เทคนิคการสื่อสารการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ

3

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

31

25 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000009 - การเจาะตลาด AEC ประเทศกัมพูชาแบบประสบการณ์จริง

3

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

32

27 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000004 - การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication for Servive.)

2

3,500

3,325

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

ตุลาคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

5000010 - การเจาะตลาด AEC ประเทศเมียนม่าร์แบบประสบการณ์จริง

33

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

5,225

5,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

34

11 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000011 - CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(CRM : Customer Relationship Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

35

18 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000012 - กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

(Service strategy for new customers)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

36

25 ตุลาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000013 - การบริหารทีมงานขาย (Sales team management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,000

3,800

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved