ด้านการตลาดการขายและบริการ

มกราคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

15 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

21-22 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000007 - การเจาะตลาด AEC กลุ่ม CLM

(กัมพูชา,ลาว,เมียนม่าร์)

1

8,900

8,455

28 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000008 - การเจาะตลาด AEC ประเทศลาวแบบประสบการณ์จริง (Focus AEC : Laos PDR Market)

1

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

2

3

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

31 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000009 - การเจาะตลาด AEC ประเทศกัมพูชาแบบประสบการณ์จริง

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

5000006 - ขายอย่างไรให้ทะลุเป้า

(How to Sale Achievement)

กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

5000013 - การบริหารทีมงานขาย

(Sales team management)

5

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3,800

4,000

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

1 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6

12 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000010 - การเจาะตลาด AEC ประเทศเมียนม่าร์แบบประสบการณ์จริง

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

5,500

5,225

7

19 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000011 - CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(CRM : Customer Relationship Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

8

26 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000012 - กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

(Service strategy for new customers)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

มีนาคม 2562

6 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

5000014 - การตลาดเพื่อการขายจริง

(Marketing for REAL Sale)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

10

13 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000001 - การบริการด้วยใจ (Service Mind)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

11

20 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000002 - การเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างเหนือชั้น

(The power of Negations.) 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

12

27 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000003 - เทคนิคการสื่อสารการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าแบบมืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

3,500

3,325

เมษายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

5000004 - การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication for Servive)

13

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

3,325

3,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

2 เมษายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

พฤษภาคม 2562

2 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

5000006 - ขายอย่างไรให้ทะลุเป้า

(How to Sale Achievement)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

15

8 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000005 - CSR จิตสํานึกเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

(CSR : Corporate Social Responsibility)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

4,500

4,275

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

16

9-10 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000007 - การเจาะตลาด AEC กลุ่ม CLM (กัมพูชา,ลาว,

เมียนม่าร์)

2

8,900

8,455

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

17

16 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000008 - การเจาะตลาด AEC ประเทศลาวแบบ

ประสบการณ์จริง

2

5,500

5,225

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

18

23 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000009 - การเจาะตลาด AEC ประเทศกัมพูชาแบบประสบการณ์จริง

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

19

27 พฤษภาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000001 - การบริการด้วยใจ (Service Mind)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

3,500

3,225

มิถุนายน 2562

5 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,000

3,800

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

5000013 - การบริหารทีมงานขาย

(Sales team management)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

21

14 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000010 - การเจาะตลาด AEC ประเทศเมียนม่าร์แบบประสบการณ์จริง

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

22

21 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000011 - CRM กับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

(CRM : Customer Relationship Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

23

21 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000014 - การตลาดเพื่อการขายจริง

(Marketing for REAL Sale)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

5,500

5,225

24

28 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

5000012 - กลยุทธ์การบริการเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่

(Service strategy for new customers)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

4,500

4,275

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved