Training Programs 2021

 โปรแกรมอบรม ปี 2564

/

 วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

มีนาคม 2564

1

1900059 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอดคล้องกับสไตล์ญี่ปุ่น

2,500

2,300

2,300

2,500

2000044 - การปรับปรุงงานด้วยแนวคิด Kaizen IoT ขั้นพื้นฐาน : Workshop

1

2,300

2,500

1500012 - การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ (Welfare Committee Management)

2

2

1900105 - เทคนิคการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา สำหรับผู้บังคับบัญชา

2,500

2,300

3

1700007 - ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500  

2,300

3

3000031 - Knowledge management สำหรับ ISO 9001:2015

3,500  

3,300

4

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500

2,300

4

2000035 - การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิตดวยหลักการ 7 Wastes

2,500

2,300

5

1900092 - การนำเสนออย่างมืออาชีพ

2,500

2,500

5

3000034 - ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

3,500

3,300

8

1700012 - การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน

2,500

2,300

8

3000002 - การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 9001: 2015

3,500

3,300

9

1900093 - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making)

2,500

2,300

9

1900106 - การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

2,500

2,300

10

1900065 - การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

2,500

2,300

3,300

3,500

3000036 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)

10

2,300

2,500

1900107 - พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

11

11

1900108 - การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

2,500

2,300

12

1900109 - การวางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาด

2,500

2,300

12

1900110 - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน

2,500

2,300

15

1900111 - Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ 2562

2,500

2,300

15

1900112 - การบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2,500

2,300

2,300

2,500

1900113 - จิตวิทยาในการบริหารสำหรับผู้บริหาร

16

16

1900114 - บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี

2,500

2,300

17

1800002 - จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชาลูกน้อง

2,500

2,300

18

1900053 - 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ (9 Skills to be Professional Supervisor)

2,500

2,300

19

1900100 - การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สำหรับหัวหน้างาน

2,500

2,300

19

3000028 - การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3,500

3,300

19

1600007 - ภาวะผู้นำ

2,500

2,300

22

2,500

2,300

22

2,500

2,300

23

2,500

2,300

23

3,500

3,300

24

2,500

2,300

24

3,500

3,300

25

2,500

2,300

25

3,500

3,300

26

2,500

2,300

26

2,500

2,300

29

2,500

2,300

29

2,500

2,300

30

2,500

2,300

30

2,500

2,300

31

2,500

2,300

31

2,500

2,300

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved