ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง

มกราคม 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

11 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

18 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000010 - เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจําปี

(Annual Stock Management and Control)

1

4,500

4,275

25 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO

(Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO)

1

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

1

2

3

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4

31 มกราคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000014 - การบริหารงานขนส่ง (Transport management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

6000012 - การจัดการสินค้าด้วยระบบ ABC

(Inventory Management ABC system)

กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

6000007 - จิตสํานึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สําหรับ พนักงาน

ขับรถขนส่ง

5

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2,660

2,800

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

1 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6

8 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000005 - การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง 

(Effective Inventory Management.)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

7

18 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000002 - การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 

(Logistics Management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

8

25 กุมภาพันธ์ 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000004 - การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าในคลัง

สินค้ามืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

1

4,500

4,275

มีนาคม 2562

8 มีนาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

1

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2,800

2,660

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

9

6000008 - จิตสํานึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สําหรับ พนักงาน

ขับรถผู้บริหาร

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

มิถุนายน 2562

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

6000012 - การจัดการสินค้าด้วยระบบ ABC

(Inventory Management ABC system)

10

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

4,275

4,500

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

6 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

11

7 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000007 - จิตสํานึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สําหรับ พนักงาน

ขับรถขนส่ง

2

2,800

2,660

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

12

13 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000010 - เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจําปี

(Annual Stock Management and Control)

2

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

13

20 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO

(Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO)

2

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

14

27 มิถุนายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000014 - การบริหารงานขนส่ง (Transport management)

2

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

กันยายน 2562

2 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

2

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

6000002 - การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์

(Logistics Management)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

16

9 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000004 - การบริหารจัดการและการกระจายสินค้าในคลัง

สินค้ามืออาชีพ

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

4,500

4,275

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

17

16 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000005 - การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง 

(Effective Inventory Management)

2

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

18

23 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000007 - จิตสํานึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สําหรับ พนักงาน

ขับรถขนส่ง

3

2,800

2,660

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

19

30 กันยายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000008 - จิตสํานึกด้านการขับขี่ปลอดภัย สําหรับ พนักงาน

ขับรถผู้บริหาร

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

2

2,800

2,660

พฤศจิกายน 2562

1 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

3

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

4,500

4,275

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

20

6000012 - การจัดการสินค้าด้วยระบบ ABC 

(Inventory Management ABC system)

ลำดับ

วันที่จัดอบรม

รหัส / ชื่อหลักสูตร

รุ่น

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

ดูรายละเอียด

21

8 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000010 - เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจําปี

(Annual Stock Management and Control)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

22

15 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000013 - การจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย FIFO / LIFO / FEFO

(Inventory Management by FIFO / LIFO / FEFO)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

23

22 พฤศจิกายน 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.)

6000014 - การบริหารงานขนส่ง (Transport management)

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ : Hrod Esie Center ชลบุรี

3

4,500

4,275

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved