ระบบ LEAN and Six Sigma-01.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การให้หลักการระบุและกำจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และทันเวลาเครื่องมือสำหรับการผลิตแบบลีนด้านความสูญเปล่าการไหลอย่างต่อเนื่องการดึงดูดจากลูกค้า การตัดสินใจ ตลอดจนการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น ซึ่งถือว่าความสูญเปล่าที่เป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไป (Waste/Muda) ทั้ง 7 ประการ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ได้แก่

             1) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)

             2) การรอคอย (Idle Time/Delay)

             3) กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non effective Process)

             4) การผลิตของเสียและแก้ไขงานเสีย (Defects and Reworks)

             5) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)

             6) การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Stock)
             7) การขนส่ง (Transportation)

       นำหลักแนวคิด Six Sigma มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน มุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ และความผันแปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) จึงต้องเป็นระบบที่ถือได้ว่าชั้นเยี่ยม และการที่จะนำมาลงไปใช้ได้ประสิทธิภาพตามที่ระบบถูกออกแบบมานั้นก็จะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ความวิริยะอุตสาหกรรม และมีปัจจัยต่างๆ ที่พร้อม

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต

     2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือ และหลักการการผลิตแบบลีนและ Six Sigma ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบลีน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีน

02.png

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือ

และหลักการการผลิตแบบลีน และ Six Sigma ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

26554.jpg

หลักสูตร ระบบ LEAN and  Six Sigma

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการผลิตแบบลีน

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1
แนวคิดและหลักการแบบลีน (LEAN Manufacturing)

   1) ที่มาและความสำคัญของการผลิต

แบบลีน
   2) การจัดการความสูญเปล่า 7 ประการ ออกไปจากการผลิต (Waste/Muda)
   3) หลักการที่สำคัญ 5 หลักการของการผลิตแบบลีน

 • A - Specify Value การเน้นการระบุคุณค่าของสินค้าในมุมมองของลูกค้าเท่านั้น           

 • B - Identify the Value Stream การระบุเส้นทางคุณค่าของสินค้า

 • C - Flow หรือการไหลของกระบวนการ

 • D - Pull หรือการดึงเป็นการนำแนวคิดมาใช้กับระบบโลจิสติกส์ของการผลิต

 • E - Perfection หรือความสมบูรณ์แบบ

Chapter 2
แนวคิด Six Sigma ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

1) แนวคิดและหลักการ Six Sigma
2) กระบวนการ Six Sigma กำหนดเป้าหมาย (Define Target)

 •  A - การวัดความสามรถของกระบวนการ (Measure)

 • B - การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analyze)   

 • C - การปรับปรุงโดยเนนที่ตนเหตุของปัญหา (Improve)   

 • D - การควบคุมกระบวนการที่มีผลกระทบ (Control)

Chapter 3
การนำระบบลีน และ Six Sigma มาประยุกต์ใช้

    1) องค์ประกอบของลีน (Lean House)
    2) เครื่องมือและเทคนิคการนำการผลิตแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตขององค์กร
    3) กรณีศึกษา ปัญหา และอุปสรรค และการพัฒนาการผลิตแบบลีนเมื่อนำไปใช้ในองค์กร
    4) การรักษาระบบการผลิตแบบบลีนอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA
    5) ระบบการสนับสนุนระบบการผลิต

แบบลีน

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ระบบ LEAN and Six Sigma

24 สิงหาคม 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ระบบ LEAN and Six Sigma

12 ตุลาคม 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ระบบ LEAN and Six Sigma

2 ธันวาคม 2564 (รุ่น 6)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ระบบ LEAN and Six Sigma

ระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการทำงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการลดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่าหรือ Waste

โดยนำหลักการลีนนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในองค์กรไปทางเดียวกัน

 
ระบบ LEAN and Six Sigma-1

ระบบ LEAN and Six Sigma-2

ระบบ LEAN and Six Sigma-3

ระบบ LEAN and Six Sigma-4

ระบบ LEAN and Six Sigma-5

ระบบ LEAN and Six Sigma-6

ระบบ LEAN and Six Sigma-7

ระบบ LEAN and Six Sigma-8

ระบบ LEAN and Six Sigma-9

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร ระบบ LEAN and Six Sigma (อบรม l
หลักสูตร ระบบลีน
หลักสูตร ระบบ LEAN and Six Sigma (อบรม l
อบรม ระบบลีน
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved