การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การให้หลักการระบุและกำจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และทันเวลาเครื่องมือสำหรับการผลิตแบบลีนด้านความสูญเปล่าการไหลอย่างต่อเนื่องการดึงดูดจากลูกค้า การตัดสินใจ ตลอดจนการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น ซึ่งถือว่าความสูญเปล่าที่เป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไป (Waste/Muda) ทั้ง 7 ประการ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ได้แก่

             1) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)

             2) การรอคอย (Idle Time/Delay)

             3) กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non effective Process)

             4) การผลิตของเสียและแก้ไขงานเสีย (Defects and Reworks)

             5) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)

             6) การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Stock)
             7) การขนส่ง (Transportation)

       นำหลักแนวคิด Six Sigma มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน มุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ และความผันแปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) จึงต้องเป็นระบบที่ถือได้ว่าชั้นเยี่ยม และการที่จะนำมาลงไปใช้ได้ประสิทธิภาพตามที่ระบบถูกออกแบบมานั้นก็จะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ความวิริยะอุตสาหกรรม และมีปัจจัยต่างๆ ที่พร้อม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีน
     2) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือ และหลักการการผลิตแบบลีน และ Six Sigma ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานได

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ฝึกการทำงานเป็นทีมและรับฟังความคิดเห็นของ

เพื่อนร่วมงาน
     2) เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรมและระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง
     3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิด

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 แนวคิดและหลักการแบบลีน (LEAN Manufacturing

 1) ที่มาและความสำคัญของการผลิตแบบลีน
 2) การจัดการความสูญเปล่า 7 ประการ ออกไปจากการผลิต (Waste/Muda)
 3) หลักการที่สำคัญ 5 หลักการของการผลิตแบบลีน

     A - Specify Value การเน้นการระบุคุณค่าของ

สินค้าในมุมมองของลูกค้าเท่านั้น           

     B - Identify the Value Stream การระบุเส้น

ทางคุณค่าของสินค้า

     C - Flow หรือการไหลของกระบวนการ

     D - Pull หรือการดึงเป็นการนำแนวคิดมาใช้กับระบบโลจิสติกส์ของการผลิต

     E - Perfection หรือความสมบูรณ์แบบ

Chapter 2 แนวคิด Six Sigma

ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

1) แนวคิดและหลักการ Six Sigma
2) กระบวนการ Six Sigma 
กำหนดเป้าหมาย (Define Target)
     
A - การวัดความสามรถของกระบวนการ (Measure)
   
 B - การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analyze)
   
 C - การปรับปรุงโดยเนนที่ตนเหตุของปัญหา (Improve)
     
D - การควบคุมกระบวนการที่มีผลกระทบ (Control)

Chapter 3 การนำระบบลีน และ Six Sigma

มาประยุกต์ใช้

    1) องค์ประกอบของลีน (Lean House)
    2) เครื่องมือและเทคนิคการนำการผลิตแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตขององค์กร
    3) กรณีศึกษา ปัญหา และอุปสรรค และการพัฒนาการผลิตแบบลีนเมื่อนำไปใช้ในองค์กร
    4) การรักษาระบบการผลิตแบบบลีนอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA
    5) ระบบการสนับสนุนระบบการผลิตแบบลีน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการผลิตแบบลีน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีนที่ต้องปรับปรุงกระบวนการทำงาน

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเครื่องมือ และหลักการการผลิตแบบระบบลีน และ Six Sigma ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 27 เมษายน 2563 (รุ่น 1)

 • 23 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 28 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 2 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

 • 4 ธันวาคม 2563 (รุ่น 5)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ระบบ LEAN and Six Sigma (อบรม l
หลักสูตร ระบบลีน
หลักสูตร ระบบ LEAN and Six Sigma (อบรม l
อบรม ระบบลีน
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต
     2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือ และหลักการการผลิตแบบลีนและ Six Sigma ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ระบบลีน (lean and six sigma) และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ระบบ LEAN and Six Sigma

( LEAN and Six Sigma MANUFACTORING SYSTEM )

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved