top of page
หลักสูตรอบรม การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Zigma.jpg

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต

ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma

 

หลักการและเหตุผล

        การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) การให้หลักการระบุและกำจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ และทันเวลาเครื่องมือสำหรับการผลิตแบบลีนด้านความสูญเปล่าการไหลอย่างต่อเนื่องการดึงดูดจากลูกค้า การตัดสินใจ ตลอดจนการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้น

ซึ่งถือว่าความสูญเปล่าที่เป็นตัวทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการกำจัดความสูญเปล่าออกไป (Waste/Muda) ทั้ง 7 ประการ 

ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ได้แก่

             1) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)

             2) การรอคอย (Idle Time/Delay)

             3) กระบวนการที่ขาดประสิทธิผล (Non effective Process)

             4) การผลิตของเสียและแก้ไขงานเสีย (Defects and Reworks)

             5) การผลิตมากเกินไป (Overproduction)

             6) การเก็บวัตถุดิบคงคลังที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Stock)
             7) การขนส่ง (Transportation)

        นำหลักแนวคิด Six Sigma มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงาน มุ่งเน้นเข้าไปจัดการความสูญเสียต่าง ๆ และความผันแปรต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน

เพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (Just In Time) และมีคุณภาพ (Quality) จึงต้องเป็นระบบที่ถือได้ว่าชั้นเยี่ยม และการที่จะนำมาลงไปใช้ได้ประสิทธิภาพตามที่ระบบถูกออกแบบมานั้นก็จะ

ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ความวิริยะอุตสาหกรรม และมีปัจจัยต่างๆ ที่พร้อม

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในการผลิต

     2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือ
และ
หลักการการผลิตแบบลีนและ Six Sigma ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำระบบผลิตแบบลีน

02.png

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องมือ

และหลักการการผลิตแบบลีน และ Six Sigma ไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการผลิตแบบลีน

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

5 WHYS ANALYSIS

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและ

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)

QC 7 TOOLS กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Chapter 1
แนวคิดและหลักการแบบลีน (LEAN Manufacturing)

   1) ที่มาและความสำคัญของการผลิต

แบบลีน
   2) การจัดการความสูญเปล่า 7 ประการ ออกไปจากการผลิต (Waste/Muda)
   3) หลักการที่สำคัญ 5 หลักการของการผลิตแบบลีน

  • A - Specify Value การเน้นการระบุคุณค่าของสินค้าในมุมมองของลูกค้าเท่านั้น           

  • B - Identify the Value Stream การระบุเส้นทางคุณค่าของสินค้า

  • C - Flow หรือการไหลของกระบวนการ

  • D - Pull หรือการดึงเป็นการนำแนวคิดมาใช้กับระบบโลจิสติกส์ของการผลิต

  • E - Perfection หรือความสมบูรณ์แบบ

2.png

Chapter 2
แนวคิด Six Sigma ในการปรับปรุงคุณภาพงาน

1) แนวคิดและหลักการ Six Sigma
2) กระบวนการ Six Sigma กำหนดเป้าหมาย (Define Target)

  •  A - การวัดความสามรถของกระบวนการ (Measure)

  • B - การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา (Analyze)   

  • C - การปรับปรุงโดยเนนที่ตนเหตุของปัญหา (Improve)   

  • D - การควบคุมกระบวนการที่มีผลกระทบ (Control)

3.png

Chapter 3
การนำระบบลีน และ Six Sigma มาประยุกต์ใช้

    1) องค์ประกอบของลีน (Lean House)
    2) เครื่องมือและเทคนิคการนำการผลิตแบบลีนไปประยุกต์ใช้ในการผลิตขององค์กร
    3) กรณีศึกษา ปัญหา และอุปสรรค และการพัฒนาการผลิตแบบลีนเมื่อนำไปใช้ในองค์กร
    4) การรักษาระบบการผลิตแบบบลีนอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA
    5) ระบบการสนับสนุนระบบการผลิต

แบบลีน

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต
ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

31

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma  (รุ่น 5)

พฤษภาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma  (รุ่น 6)

มิถุนายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma  (รุ่น 7)

กรกฎาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

23

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma  (รุ่น 8)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

29

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Sigma  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
onsite.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ระบบ LEAN and Six Sigma

ระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการทำงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการลดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่าหรือ Waste

โดยนำหลักการลีนนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในองค์กรไปทางเดียวกัน

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง