google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม - การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

รายละเอียดหลักสูตร

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

(Leadership for Teamwork)

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      หลักการและเหตุผล องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้นผู้นำต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและผู้นำสามารถนำทีมให้การทำงานเกิดประสิทธิผลในการทำงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความหมาย ทักษะของผู้นำและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ
      2) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ วิธีคิด สู่การเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม
      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ในการนำรูปแบบของผู้นำ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
      4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมได้


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
      1) ผู้อบรมสามารถเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำสู่การเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและสมาชิกทีม
      2) ผู้อบรมสามารถนำรูปแบบของผู้นำไปปรับให้ใช้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
      3) ผู้อบรมนำหลักของผู้นำ และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group. Activity)     

      2) เน้นการเรียนรู้แบบกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก (Ice Breaking)

      3) เน้นการเรียนรู้แบบส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิด (Let everyone participate)     

      4) เน้นการเรียนรู้แบบเกิดแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของงาน (Simulation Scenario)

ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

(Leadership for Teamwork)

       ภาวะผู้นำกับการทำงานแบบทีมเวิร์ค ภายในองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น หลายคนมองหาทางแทบไม่ออกว่างานจะเดินหน้าไปต่อได้อย่างไร เมื่อมีสองสิ่งนี้อยู่ในการทำงาน และบางคนอาจจะมองว่าคนทำงานที่มีภาวะผู้นำสูง คือ คนเก่งที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง หรือหากมองแง่มุมหนึ่ง คือคนที่เก่งรอบด้าน ทำงานได้โดยที่ไม่ต้องพึงพาใคร หากคนประเภทนี้ต้องมาทำงานอยู่ในรูปแบบกลุ่ม หรือต้องทำงานแบบเป็นทีมเวิร์ค เขาจะทำงานได้อย่างไร?

       ภาวะความเป็นผู้นำกับการทำงานเป็นทีม คือ คนที่ทำงานเก่ง ไม่ต้องทำตัวให้โดดเด่นเหนือกว่าใคร หรือมากจนเกินไป แต่ให้ยอมฟังเสียงส่วนรวมของทีมบ้าง เพื่อให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน มากกว่าที่จะไปยึดเอาการตัดสินใจของตัวเองเป็นหลัก เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว การทำงานคงจะสำเร็จได้ยาก หากไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ดังนั้น เราจึงต้องมาสร้างความเข้าใจว่าภาวะผู้นำต้องการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1: การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างธุรกิจ

       การปรับตัวของคนและองค์การในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
       ภาวะผู้นำขององค์การ วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ

Module 2: ผู้นำกับภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)
 
     ความหมายของผู้นำ และภาวะผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
       แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหาร
       ประเภทของผู้นำและการค้นหาตัวตนของตนเอง
       ถอดบทเรียนผู้นำสี่ทิศ
       ทฤษฏีภาวะผู้นำ
       คุณลักษณะของผู้นำ

 

Module 3: การสร้างและทำงานเป็นทีม

       หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม
       วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน
       ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
       ส่วนประกอบของทีม
       บทบาทของผู้นำ ผู้ตามในการทำงานเป็นทีม

Module 4: มิติใหม่ในการพัฒนาทีมงาน

       มิติในการพัฒนาทีมงาน
       ทักษะที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
       การทำงานเป็นทีมข้ามสายงานอย่างได้ผล

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • ล้มเหลวในการดำเนินงาน

  • การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล การประสานงานงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำสู่การเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและสมาชิกทีม

  • การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี

  • พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ วิธีคิด สู่การเป็นผู้นำ

  • การสร้างและพัฒนาทีมงาน

  • การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

7

22 พฤศจิกายน 2562

2,800

2,660

18 ธันวาคม 2562

8

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จ.กรุงเทพฯ

5,500

5,200

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved