ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-.jpg

หลักการและเหตุผล

        องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้นผู้นำต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและผู้นำสามารถนำทีมให้การทำงานเกิดประสิทธิผลในการทำงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความหมาย ทักษะของผู้นำและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ วิธีคิด สู่การเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ในการนำรูปแบบของผู้นำ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้   

     4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และทีมงาน สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมได้

วันที่อบรม/เวลา

25 มีนาคม 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ผู้นำกับภาวะผู้นำ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำสู่การเป็นผู้นำเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและสมาชิกทีม

02.png

ผู้อบรมสามารถนำรูปแบบของผู้นำไปปรับให้ใช้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

03.png

ผู้อบรมนำหลักของผู้นำ และทีมงาน การดำเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group. Activity)

26554.jpg
569565.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก (Ice Breaking)

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิด (Let everyone participate)

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบเกิดแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของงาน (Simulation Scenario)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1

  การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างธุรกิจ

     1) การปรับตัวของคนและองค์การในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง
     2) ภาวะผู้นำขององค์การ วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ

 • Module 2

  ผู้นำกับภาวะผู้นำ 

  (Leader and Leadership)

     1) ความหมายของผู้นำ และภาวะผู้นำการพัฒนาภาวะผู้นำสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
     2) แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหาร
     3) ประเภทของผู้นำและการค้นหาตัวตนของตนเอง
     4) ถอดบทเรียนผู้นำสี่ทิศ
     5) ทฤษฏีภาวะผู้นำ
     6) คุณลักษณะของผู้นำ

 • Module 3

  การสร้างและทำงานเป็นทีม

    1) หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม
    2) วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน
    3) ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
    4) ส่วนประกอบของทีม
    5) บทบาทของผู้นำ ผู้ตามในการทำงานเป็นทีม

 • Module 4

  มิติใหม่ในการพัฒนาทีมงาน

     1) มิติในการพัฒนาทีมงาน
     2) ทักษะที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาทีมงาน
     3) การทำงานเป็นทีมข้ามสายงานอย่าง

  ได้ผล

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

21 มกราคม 2564 (รุ่น 7)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

25 มีนาคม 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

14 พฤษภาคม 2564 (รุ่น 9)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

9 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 10)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

8 กันยายน 2564 (รุ่น 11)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

11 ตุลาคม 2564 (รุ่น 12)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

17 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 13)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้นผู้นำต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร

การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเกิดการประสานงานงานที่ดี

 
 
ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-1

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-2

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-3

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-4

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-5

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-6

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-7

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-8

ภาวะผู้นํากับการทํางานเป็นทีม-9

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม -00

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 07.

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 06.

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 08.

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 05.

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 03.

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 04.

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 01

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved