หลักการและเหตุผล

      ผู้นำสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจจริง สู่การปฏิบัติจริงนำพาผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ สุดยอดของผู้นำ คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” เสมอ และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำที่จะสร้างการยอมรับ คือ การเข้าใจปัญหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้องก่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การอบรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีเนื้อหา Workshop

      2) การอภิปรายซักถาม “ เน้นผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม สอบถามได้ตลอดเวลา ”

  เนื้อหาการบรรยาย

ผู้นำและภาวะผู้นำ

ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ

4 บทบาทของผู้นำ และคุณสมบัติของผู้นำ

ความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นำ

ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

บทสรุปของผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

ความขัดแย้งในงาน และความหมายและรูปแบบของความขัดแย้ง

การแก้ไขความขัดแย้งในงาน

สรุปข้อดีและข้อเสียความขัดแย้งในงาน

   การแก้ไขปัญหา

กระบวนการแก้ปัญหา

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

รูปแบบปัญหาบทสรุป

การตัดสินใจ คืออะไร

รูปแบบการตัดสินใจ

ขั้นตอนการตัดสินใจ

การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ

บทสรุป

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงานทั่วไป

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

    1) เพื่อให้หัวหน้างานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขจากปัญหาจริง เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปปรับใช้ให้งานบรรลุตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัท 

    2) เพื่อสร้างบุคคลากรระดับหัวหน้างานของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ตลอดถึงเตรียมบบุคคลากรเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบัน

วันที่อบรม

  • 23 เมษายน 2563 (รุ่นที่ 1)

  • 6 กรกฎาคม 2563 (รุ่นที่ 2)

  • 1 ตุลาคม 2563 (รุ่นที่ 3)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาวะผู้นำ (Leader)

      คือ บุคคลที่สามารถชี้นำหรือกระตุ้น , การจูงใจ , การสอนแนะ , การช่วยแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  ผู้นำ ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานในองค์กร เราทุกคนล้วนต้องมีภาวะผู้นำในตัวเองในการจัดการความรู้และปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับตัวเองของการเป็นภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ดังนั้น ภาวะผู้นำ หรือ Leadership นั้น จะต้องมีในทุกระดับไม่ใช่เพียงผู้บังคับบัญชาเท่านั้น

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

วันที่อบรม / เวลา

1 ตุลาคม 2563 (รุ่น 4)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ภาวะผู้นำ กับการเป็น

หัวหน้างานยุคใหม่

(Leadership of a Modern Supervisor)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved