top of page
หลักสูตรอบรม การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับLine Leader.jpg

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development สำหรับ Line Leader/Foreman

หลักการและเหตุผล

        การพัฒนา "ภาวะผู้นำ" การองค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ การประสานความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้น ผู้นำต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสารการถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี เกิดการพูดภาษาเดียวกันคือทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนผู้นำสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันและผู้นำสามารถนำทีมให้เกิดการทำงานเกิดประสิทธิผล สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสู่ความสำเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน แต่จะทำอย่างไรให้ผู้นำนั้นได้เข้าใจบทบาทของตนเองและบริบทองค์กรที่ผู้นำ

จะต้องนำผู้ตามให้เดินตามเราในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช่การลองผิดลองถูก หรือการปฏิบัติตามกันมา จำต้องอาศัยองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะและทัศนคติ (Attribute & Attitude) เมื่อปัจจุบันโลกเปลี่ยน ผู้นำก็ต้องเปลี่ยนก่อนที่จะไปนำคนอื่น รวมถึงต้องสร้างบรรยากาศให้น่าทำงานการมีทัศนคติเชิงบวก เกิดแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งสำคัญมากในภาวะผู้นำที่ต้องมีต้องฝึกให้เกิดขั้นในปัจจุบันตลอดจนการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จาเป็นให้กับผู้นำ โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงาน ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหารถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “Leader” จึงต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาท หน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น

จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

อบรมเริ่มจากทฤษฎีเกี่ยวกับ การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development สำหรับ Line Leader/Foreman และมีการทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

02.png

เพื่อให้สามารถนำคุณสมบัติและวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

03.png

เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ Line Leader /Foreman

4-4.png

เพื่อให้พัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำอย่างเป็นระบบและเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นหัวหน้างานในระดับสูงต่อไป

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

01.png

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำในบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองได้

02.png

สามารถพัฒนาผู้นำที่มีศักยภาพและความสามารถ

ในการบริหารงานให้มีประสิทธิผล

03.png

นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ

อย่างเป็นระบบ

อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่-0.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Session 1 ภาวะผู้นำ (Leadership)

Chapter 1 : หลักของภาวะผู้นำ (Principles of Leadership)

 • ผู้นำกับบทบาทการทำงานสมัยใหม่

 • รูปแบบของผู้นำ

 • ระดับของผู้นำ

Chapter 2 : การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

 • การพัฒนาตัวเอง (Self Development)

 • การบริหารเวลา (Time management)

 • การมอบหมายงาน (Delegation)

 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) สำหรับผู้นำยุคใหม่

 • Growth Mindset

Chapter 3 : การพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ของผู้นำ

 • การควบคุมตนเอง (Self control)

Chapter 4 : ก้าวข้ามอุปสรรคในการเป็นผู้นำกับเทคนิคการพัฒนาผู้นำชั้นยอด

2.png

Session 2 ความสำคัญสำหรับผู้นำ
ที่มีประสิทธิภาพ

Chapter 5 : ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

Chapter 6 : การสื่อสาร (Communication Skill)

เพื่อการบริหารทีมงานสำหรับผู้นำ

Chapter 7 : การบริหารความหลากหลาย Diversity Management

 • ความแตกต่างของ Generation

 • หลุมพรางและกรอบความคิดของผู้นำ

Chapter 8 : ผู้นำ4 ด้านในการบริหารงานและบริหารคน

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development สำหรับ Line Leader/Foreman

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

6

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
สำหรับ Line Leader/Foreman  
(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

10

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Line Leader/Foreman  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

2

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Line Leader/Foreman  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
สำหรับ Line Leader/Foreman  
(รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership Development สำหรับ Line Leader/Foreman

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การ เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบ ที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแล และควบคุมให้บุคลากรของ องค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง