กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน-.jpg

หลักการและเหตุผล

      ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มี ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การดูรักษาสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพราะเรื่องกฎหมายแรงงาน ต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ

 

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

    4)  เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

    5)  เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี กฎหมายใหม่สำหรับหัวหน้างาน และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง

02.png

ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของกฎหมายที่บัญญัติและสามารถนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน/เจ้าของกิจการ/ ผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ฏีกากฎหมายแรงงาน

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Lesson 1
  ทบทวนกฎหมายแรงงาน
  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

  1) สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน   2) การทำสัญญาการจ้างงาน   3) การจ้างทดลองงาน   4) การค้าประกันการทางานของลูกจ้าง   5) การใช้แรงงานหญิง  

  6) การใช้แรงงานเด็ก  7) เวลาทางานปกติและเวลาพัก   8) วันหยุดและวันลา  

  9) ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด   10) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง   11) วินัยและการลงโทษทางวินัย   12) สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า   13) ค่าชดเชย   14) ค่าชดเชยพิเศษ   15) การเลิกจ้าง

 • Lesson 2
  กฎหมาย / พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับ
  การทำงาน

  1) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

  2) พ.ร.บ. ประกันสังคม

  3) พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน

   

   

   

   

   

   

 • Lesson 3
  Update! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
  <บังคับใช้ 1 กันยายน 2560>

  1) ประเด็นการเกษียณอายุ และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไหร่

  2) ประเด็นอัตราค่าจ้าง การกาหนดอัตราค่าจ้างตามประเภทลูกจ้าง?

  3) ประเด็นข้อบังคับการทางาน การจัดเก็บสาเนา ข้อบังคับจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  4) การเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  5) ประเด็นต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านร่างพระราชบัญญัติแรงงาน 2560

  6) Update คาพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

 
อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-8

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-9

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-3

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-2

หลักสูตร กฎหมาย แรงงาน ใหม่-7

หลักสูตร กฎหมาย แรงงาน ใหม่-4

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved