กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

(LABOUR LAW FOR SUPERVISOR)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ

- ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน

(Labour Law for Supervisor)

      หลักการและเหตุผล ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ สิ่งหนึ่งที่มี ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การดูรักษาสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งนี้ กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพราะเรื่องกฎหมายแรงงาน ต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์
     1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง
     2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ
     3) เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ
     4) เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
     5) เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
     1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม
     2) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้
     3) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques.
     4) เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษา ฏีกากฎหมายแรงงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1: ทบทวนกฎหมายแรงงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

        สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน
        การทำสัญญาการจ้างงาน       การจ้างทดลองงาน
        การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
        การใช้แรงงานหญิง              การใช้แรงงานเด็ก
        เวลาทำงานปกติและเวลาพัก     วันหยุดและวันลา

        ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลา

ในวันหยุด
        ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและข้อตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจ้าง
        วินัยและการลงโทษทางวินัย
        สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
        ค่าชดเชย         ค่าชดเชยพิเศษ         การเลิกจ้าง

 

Lesson 2: กฎหมาย / พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการทำงาน

        กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
        พ.ร.บ. ประกันสังคม
        พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน

Lesson 3: Update! พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ < ฉบับที่ 7 > พ.ศ 2562

       ประเด็นกรณีนายจ้างไม่คืนเงินหลักประกัน
       ประด็นกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง
       ประเด็นกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ
       ประเด็นกรณีให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าฯ
       ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์
       Updateให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด
และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติ
       ในกรณีที่นายจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว
       เพิ่มและแก้ไขอัตราค่าชดเชยการเลิกจ้าง เป็น 6 มาตรา
       กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปแห่งใหม่ ให้ประกาศแจ้งลูกจ้างทราบล่วงหน้า
       ให้นายจ้างประกาศ และกาหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด

ของการทํางานในแต่ละวัน
 

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพราะเรื่องกฎหมายแรงงาน ต้องเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างแท้จริง

  • ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ

  • ผู้อบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

  • ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผู้อบรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-8

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-9

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-1

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-3

อบรม กฎหมาย แรงงาน ใหม่-2

หลักสูตร กฎหมาย แรงงาน ใหม่-5

หลักสูตร กฎหมาย แรงงาน ใหม่-7

หลักสูตร กฎหมาย แรงงาน ใหม่-4

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

7 ตุลาคม 2562

3

2,500

2,375

2 ธันวาคม 2562

4

2,500

2,375

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved